Giới thiệu chung

Chức năng nhiệm vụ phòng Thanh tra-Khảo thí

 

1.1 Chức năng

          Phòng Thanh tra -Khảo thí có chức năng giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý, điều hành công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong Nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Về công tác khảo thí

             Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của Nhà trường và của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.     

              Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi - kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí. Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

              Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi thực hành, thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học, mô đun cũng như trong các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp trong Nhà trường.

              Tổ chức bốc thăm, tổng hợp đề thi, in sao đề thi, đáp án chấm thi cho tất cả các môn học , mô đun trong trường theo đúng quy trình bảo mật.

               Tổ chức và chỉ đạo chấm thi hết môn cho các hệ đào tạo theo đúng quy chế hiện hành bao gồm:

              Phối hợp với các đơn vị khoa, phòng, bộ môn có liên quan đề xuất danh sách ban chấm thi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

              Chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức chấm thi bao gồm:  Thu nhận bài thi trước và sau khi chấm thi, đánh phách, cắt phách, khớp phách, phúc khảo bài thi, bảo quản bài thi, bàn giao và công bố điểm thi trên Website, cung cấp bảng điểm cho các đơn vị có liên quan.

               Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài thi  của các môn học trong các kỳ thi.

              Bảo quản tài liệu liên quan đến công tác thi. Lưu trữ, quản lý bài thi đã chấm theo quy định.

              Tổ chức quản lý kết quả học tập của HSSV các hệ đào tạo, bao gồm:  Lưu giữ bảng điểm gốc theo lớp, khoá học ;  chuyển kết quả điểm thi cho các đơn vị có liên quan.

                Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi.

                   Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi cho Hiệu trưởng.

                Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Nhà trường.

1.2.2. Về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Nhà trường.

                  Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành.

          Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng

        Tổ chức, triển khai công tác tự đánh giá; Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá.

        Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chí đảm bảo chất lượng của của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

         Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.

        Tiếp nhận, xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng; quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá.

           Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Tiến hành các đợt khảo sát, điều tra phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

           Tham gia và tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ và giảng viên về công tác đảm bảo chất lượng.

        Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng.

1.2.3. Về công tác thanh tra

        Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng.

        Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ, việc quản lý tài chính, tài sản, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo của Trường.

        Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác giáo dục đào tạo và kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

        Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường.

       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Chức năng nhiệm vụ phòng Thanh tra-Khảo thí

1.1 Chức năng

          Phòng Thanh tra -Khảo thí có chức năng giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý, điều hành công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong Nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Về công tác khảo thí

             Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của Nhà trường và của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.     

              Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi - kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí. Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

              Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi thực hành, thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học, mô đun cũng như trong các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp trong Nhà trường.

              Tổ chức bốc thăm, tổng hợp đề thi, in sao đề thi, đáp án chấm thi cho tất cả các môn học , mô đun trong trường theo đúng quy trình bảo mật.

               Tổ chức và chỉ đạo chấm thi hết môn cho các hệ đào tạo theo đúng quy chế hiện hành bao gồm:

              Phối hợp với các đơn vị khoa, phòng, bộ môn có liên quan đề xuất danh sách ban chấm thi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

              Chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ về tổ chức chấm thi bao gồm:  Thu nhận bài thi trước và sau khi chấm thi, đánh phách, cắt phách, khớp phách, phúc khảo bài thi, bảo quản bài thi, bàn giao và công bố điểm thi trên Website, cung cấp bảng điểm cho các đơn vị có liên quan.

               Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài thi  của các môn học trong các kỳ thi.

              Bảo quản tài liệu liên quan đến công tác thi. Lưu trữ, quản lý bài thi đã chấm theo quy định.

              Tổ chức quản lý kết quả học tập của HSSV các hệ đào tạo, bao gồm:  Lưu giữ bảng điểm gốc theo lớp, khoá học ;  chuyển kết quả điểm thi cho các đơn vị có liên quan.

                Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi.

                   Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi cho Hiệu trưởng.

                Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Nhà trường.

1.2.2. Về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Nhà trường.

                  Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành.

          Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng

        Tổ chức, triển khai công tác tự đánh giá; Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá.

        Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chí đảm bảo chất lượng của của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

         Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.

        Tiếp nhận, xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng; quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá.

           Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Tiến hành các đợt khảo sát, điều tra phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

           Tham gia và tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ và giảng viên về công tác đảm bảo chất lượng.

        Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng.

1.2.3. Về công tác thanh tra

        Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng.

        Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ, việc quản lý tài chính, tài sản, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo của Trường.

        Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác giáo dục đào tạo và kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

        Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường.

       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.