Giới thiệu TT BDSHNB nghề BCVT

Trung tâm Bồi dưỡng Sát hạch Nâng bậc nghề Bưu chính Viễn thông được thành lập ngày 01 tháng 11 năm 2015

Trung tâm Bồi dưỡng Sát hạch Nâng bậc nghề Bưu chính Viễn thông được thành lập ngày 01 tháng 11 năm 2015 theo QĐ số 389/QĐ - CĐKTTC ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên.

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, sát hạch, đánh giá kỹ năng nghề và đào tạo ngắn hạn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương (gọi chung là doanh nghiệp) về công nghệ điện, điện tử, tự động hóa, công nghệ BCVT, là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, thực tập sản xuất cho học sinh, sinh viên và các hoạt động hợp tác khác.

- Là đơn vị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, bao gồm kế hoạch, chương trình, tổ chức thông báo tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như quy định của nhà trường đã ban hành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề:

- Tổ chức xây dựng phân tích nghề, phân tích công việc và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề;

- Phối hợp với các Khoa chuyên môn tổ chức biên soạn đề thi, chỉnh sửa ngân hàng đề thi đánh giá kỹ năng nghề; tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng đánh giá và tổ chức đánh giá kỹ năng nghề theo Hướng dẫn của Tổng cục dạy nghề và tiểu chuẩn bậc thợ nghề trong lĩnh vực công nghệ điện, điện tử, tự động hóa, công nghệ BCVT;

- Tổ chức triển khai ôn luyện bồi dưỡng, thi nâng bậc nghề, thi thợ giỏi và sát hạch tay nghề cho các tổ chức, cá nhân, địa phương và doanh nghiệp;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy định quản lý, chiến lược phát triển các hoạt động đánh giá Kỹ năng nghề theo đúng quy định;

2.2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng, quản lý và tổ chức các chương trình đào tạo sơ cấp nghề, ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ điện, điện tử, tự động hóa, công nghệ BCVT.

- Tổ chức tư vấn, tuyển sinh, triển khai và theo dõi quá trình đào tạo, đánh giá kết quả;

- Nhận phôi, tổ chức in, cấp phát chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực của Trung tâm theo quy định của nhà trường và pháp luật;

- Xây dựng quy trình, thực hiện và làm thủ tục thanh quyết toán tài chính đối với các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc, sát hạch tay nghề theo quy định;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy trình quản lý, chiến lược phát triển các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm;

- Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp BCVT trình Hiệu trưởng phê duyệt, triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hợp tác, liên kết với doanh nghiệp;

- Làm đầu mối tiếp nhận, triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, sát hạch, đánh giá kỹ năng nghề, sản xuất,… theo đặt hàng của doanh nghiệp BCVT;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, hội nghị khách hàng về bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp BCVT

- Phối hợp tổ chức cho giảng viên và HSSV tham quan thực tế, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, các hoạt động giao lưu giữa HSSV và doanh nghiệp BCVT;

- Tổ chức khảo sát về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về các chương trình đào tạo của nhà trường;

- Tạo mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp để hỗ trợ nhà trường như: tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn HSSV thực tập tốt nghiệp;

2.3. Nhiệm vụ công tác tư vấn tuyển sinh

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh hệ chính quy định kỳ hàng năm.

- Đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các năm;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai các phương án, hoạt động PR (Public Relations - quan hệ công chúng), Marketing phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh của nhà Trường,

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Nghiên cứu khoa học trong công tác mở ngành, bậc, hệ đào tạo phù hợp với tình hình nhu cầu xã hội từng năm,

- Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh phù hợp với tình hình chung mỗi năm;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức Hội nghị tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm tiếp theo;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh đào tạo;

- Soạn thông báo tuyển sinh cho cho chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký nhận để phát hành;
- Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về trường, về ngành học cho học sinh có nhu cầu;
- Tham gia các ngày hội tư vấn tuyển sinh do các đơn vị tổ chức;
- Thường xuyên nắm bắt tình hình tuyển sinh chung của các trường để báo cáo nhà trường có biện pháp tổ chức tư vấn tuyển sinh cho phù hợp.

II. THÀNH VIÊN
Trung tâm có 11 thành viên bao gồm
1. Phùng Thái Sơn - Giảng viên - Giám đốc Trung tâm
2. Tạ Tiến Dũng - Giảng viên
3. Phan Thị Kim Dung - Giảng viên
4. Nguyễn Thị Anh Thư - Giảng viên
5. Ngô Đức Chuyên - Giảng viên
6. Phạm Đức Hoàng - Giảng viên - Tổ trưởng tổ tuyển sinh
7. Mai Thanh Bình - Giảng viên
8. Nguyễn Dương Linh - Giảng viên
9. Nguyễn Hữu Luân - Giảng viên
10. Nguyễn Đăng Thành - Giảng viên
11. Vũ Tuấn Ngọc - Giảng viên


.