Giới thiệu về khoa Tài Chính

I. Giới thiệu chung

 1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm 2003 trường Trung học Kinh Tế - Tài Chính Thái Nguyên được nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh Tế - Tài Chính Thái Nguyên, theo đó các khoa giảng dạy, các phòng chức năng được thành lập mới hoặc được kiện toàn để đáp ứng tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Khoa Tài Chính cũng được thành lập vào thời điểm này.

Tại thời điểm thành lập, khoa chỉ có 7 cán bộ, giảng viên, trong đó có 2 giảng viên trình độ thạc sỹ, 5 giảng viên có trình độ cử nhân. Khoa có 2 bộ môn trực thuộc là bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp và bộ môn Tiền tệ - Ngân hàng

Khoa Tài Chính – Ngân Hàng được thành lập năm 2003 theo quyết định của hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh Tế  - Tài Chính Thái Nguyên, với tiền thân là bộ môn Tài chính Tiền tệ (thành lập năm 1990). Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ giảng viên trong khoa ngày càng lớn mạnh cả về lượng và chất lượng: Đến nay khoa đã có 31 CBGV đảm đương gần 20 đầu môn học trong trường, trình độ giảng viên trong khoa được nâng lên rõ rệt với 8 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 2 đồng chí đang làm nghiên cứu sinh, 7 đồng chí đang học cao học. Để đáp ứng quy mô đào tạo và ngành học ngày càng mở rộng, khoa đã được thành lập bộ môn Tài chính công, nâng tổng số môn trong khoa lên 3 bộ môn

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực tài chính gồm tài chính doanh nghiệp, tài chính công, tài chính ngân hàng có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đào tạo các cán bộ quản lý kinh tế cho tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Khoa tài chính được giao nhiệm vụ đào tạo các hệ, các cấp sau:

- Hệ đào tạo

+ Hệ chính quy

+ Hệ cao đẳng liên thông chính quy

+ Hệ vừa học vừa làm

+ Hệ bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế

- Cấp đào tạo

+ Đào tạo trình độ ngành cao đẳng kinh tế với các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công và Tài chính ngân hàng

+ Đào tạo trung cấp ngành kinh tế  với chuyên ngành: Tài chính hành chính sự nghiệp và Tài chính – Ngân hàng

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

- Viết giáo trình nội bộ các môn học phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên sinh viên trong trường

- Viết bài giảng chuẩn các môn học

- Viết bài cho nội san trường

- Viết các công trình nghiên cứu khác

2.3. Các nhiệm vụ khác

Thực hiện các công tác và các hoạt động của các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ và các nhiệm vụ khác được phân công.

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

3.1. Chi bộ Đảng khoa tài chính 

        Số lượng đảng viên: 8 đồng chí.

Trong đó:  
Bí thư:      Đ.c Nguyễn Kiều Uyên                  

P.Bí thư:   Đ.c Hà Thị Hường

3.2. Tổ chức chính quyền

Cơ cấu tổ chức của khoa được thực hiện theo sơ đồ sau: 


- Trưởng khoa: Th.s Nguyễn Kiều Uyên

DĐ: 0915.852.775      Email: uyen.ckt@gmail.com

Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng khoa được thể hiện như sau:

+ Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo trường về công tác chuyên môn và công tác khác. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của khoa

+ Phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho phó trưởng khoa và các trưởng bộ môn trực thuộc.

+ Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc Phó trưởng khoa và các Trưởng bộ môn trong khoa hoàn thành nhiệm vụ được giao tiến độ và chất lượng công tác.

+ Phối hợp với các khoa giảng dạy và các đơn vị trong Trường để chỉ đạo công tác lập kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác trong khoa.

+ Tham gia viết, thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học, giảng dạy các môn học trong khoa thuộc phạm vi được đào tạo.

+ Tham gia các hoạt động khoa học trong và ngoài trường

+ Tham gia các hoạt động thường xuyên và đột xuất khác theo chức trách nhiệm vụ được giao


DĐ: 01688.929.252     Email: hahuong030679@gmail.com

Nhiệm vụ và quyền hạn của phó trưởng khoa được thể hiện gồm:

+ Chịu sự phân công của Trưởng khoa về công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công tác khác

+ Thay mặt trưởng khoa điều hành hoạt động chung khi Trưởng khoa đi vắng

+ Trực tiếp quản lý, phân công nhiệm vụ cho giáo viên thuộc bộ môn quản lý

+ Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong bộ môn

+ Phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn lên Trưởng khoa trong trường hợp cân thiết

+ Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy các môn học thuộc khoa

+ Tham gia ban biên tập nội san trường và công tác khác khi được phân công

- Các Trưởng bộ môn

(1) Th.s Nguyễn Thu Huyền -  Trưởng bộ môn Tài chính doanh  nghiệp

DĐ: 0978.553.802       Email: thuhuyentc.ckt@gmail.com

(2) Th.s Dương Hoa Hiền -  Trưởng bộ môn Tài chính công

DĐ: 0982.996.460     Email: duonghienckt@gmail.com

Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng bộ môn gồm:

+ Chịu sự phân công của Trưởng khoa, phó khoa về công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học và các công tác khác

+ Trực tiếp quản lý, phân công nhiệm vụ cho giáo viên thuộc bộ môn quản lý

+ Đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các giáo viên trong bộ môn

+ Phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn lên Trưởng khoa trong trường hợp cần thiết

+ Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy các môn học thuộc khoa


- Danh sách CBGV trong Khoa: Nhân  sự khoa tài chính:  31 người

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

Nguyễn Kiều

Uyên

Trưởng khoa

Thạc sĩ

2

Hà Thị

Hường

Phó trưởng khoa

NCS

3

Nguyễn Thị Thu

Huyền

Trưởng bộ môn

NCS

4

Dương Hoa

Hiền

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

5

Nguyễn Thị

Nguyên

Giảng viên

Thạc sĩ

6

Bùi Tiến

Chung

Giảng viên

Thạc sĩ

7

Đặng Huyền

Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

8

Chu Hoàng

Giảng viên

Cao học

9

Chu Lan

Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

10

Tạ Thị Mai

Hương

Giảng viên

Cử nhân

11

Hoàng Thị

Thảo

Giảng viên

Cao học

12

Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

Cử nhân

13

Nguyễn Thị Hải

Vân

Giảng viên

Cao học

14

Nguyễn Hạnh

Dung

Giảng viên

Cao học

15

Đinh Thị Phương

Loan

Giảng viên

Cử nhân

16

Phạm Thị Mai

Trang

Giảng viên

Cử nhân

17

Văn Thị

Sen

Giảng viên

Cử nhân

18

Linh Kiên

Phong

Giảng viên

Cao học

19

Nguyễn Thị Hương Trà

Mi

Giảng viên

Cử nhân

20

Đào Thị Thanh

Hiền

Giảng viên

Cao học

21

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

Giảng viên

Cao học

22

Hà Thị Thuỳ

Dung

Giảng viên

Cử nhân

23

Bùi Thị

Huyền

Giảng viên

Cử nhân

24

Nguyễn Thị

Hồng

Giảng viên

Cử nhân

25

Đỗ Thị Ngọc

Trâm

Giảng viên

Cử nhân

26

Nguyễn Thị Thu

 Hiền

Giảng viên

Cử nhân

27

Lê Thị

Hoa

Giảng viên

Cử nhân

28

Trần Văn

Hoàng

Giảng viên

Cử nhân

29

Nghiêm Thị Diễm

Hương

Giảng viên

Cử nhân

30

Lê Thị

Diễn

Giảng viên

Cử nhân

31

Bùi Thị Thuỳ

Dương

Giảng viên

Cao học

  3.3. Các tổ chức đoàn thể

- Công đoàn khoa:   Tổ trưởng - Th.s Dương Hoa Hiền

- Đoàn thanh niên: Bí thư chi đoàn - Chu Hoàng Lê

4. Các môn học do Khoa đảm nhiêm

- Tài chính doanh nghiệp

- Tài chính hành chính sự nghiệp

- Tài chính – Tiền tê

- Quản lý tài chính công

- Lý thuyết tài chính

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm đại cương

- Thuế

- Thanh toán quốc tế

- Ngân hàng thương mại

- Ngân hàng trung ương

- Thị trường chứng khoán

- Kinh doanh chứng khoán

- Định giá tài sản

- Thẩm định dự án

- Tài chính xã phường

- Tài chính quốc tế

- Lý thuyết tiền tệ

- Quản trị ngân hàng thương mại

5. Mục tiêu và chiến lược phát triển

Phát huy truyền thống 24 năm của Khoa Tài chính, Khoa sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu là một trong các đơn vị đào tạo hàng đầu của Trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên, góp phần quan trọng cùng Trường cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ cao, các sản phẩm nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hướng tới các chuẩn mực trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của Cao đẳng Kinh tế  - Tài chính Thái Nguyên và Hệ thống Tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Trong thời gian tới, Khoa sẽ hoàn thiện và chuẩn hóa các chương trình đào tạo Trường giao; xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo liên kết, các chương trình đào tạo bồi dưỡng. Bên cạnh đó, Khoa sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, các đề tài khoa học cấp Nhà Nước, cấp Bộ và cấp cơ sở.

Đến cuối năm 2013, Khoa sẽ phấn đấu hoàn thiện hệ thống giáo trình và tư liệu học tập chuẩn, tiếp tục hoàn thiện và vận hành tốt nhất hệ thống cơ sở thực hành ngân hàng và phòng thực hành chứng khoán ảo, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Từ 2015 – 2020, Khoa sẽ hoàn thành kế hoạch phát triển và tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học để tạo cơ sở nền tảng vững chắc khi trường chuyển lên đại học vào năm 2015. Trên cơ sở đó, mở rộng quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước cũng như với các tổ chức quốc tế.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Khoa Tài chính là một trong các khoa chủ chốt của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên. Là đơn vị có bề dày giảng dạy và nghiên cứu khoa học, khoa Tài chính đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc: Nhiều năm liên tục khoa đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Tập thể lao động tiên tiến của trường; CBGV trong khoa cũng đạt được nhiều danh hiệu bậc cao

Trong giai đoạn 2008-2012 Khoa đã không ngừng phát triển về mọi mặt, kết quả đó được thể hiện theo bảng sau: 

           Năm học 

Chỉ tiêu

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng dạy

Tổng khối lượng giảng dạy

    - Định mức (đv tính: giờ)

    - Vượt định mức (đv tính: giờ)

7.950

3.980

3.970

8.010

4.000

4.010

10.170

4.682

5.488

13.790

6.850

6.855

15.150

7.900

7.250

Tỷ lệ SV thi lần đầu (đv tính:%)

- Tỷ lệ khá, giỏi

- Tỷ lệ đạt

33%

60%

35%

65%

36%

66%

38%

70%

40%

71%

2. Đối với cán bộ, giảng viên

Tổng số: ( đv tính: người)

9

11

13

20

26

 Trình độ ( đv tính: người)

- Tiến sĩ, NCS

- Thạc sĩ

- Đại học

-

2

7

-

3

8

-

7

6

2

8

10

2

9

15

Số đề tài NCKH  (đv tính: đề tài)

3

5

6

6

8

Danh hiệu thi đua (đv tính: người)

- Số giảng viên đạt giáo viên giỏi cấp khoa

9

11

13

20

26

- Số giảng viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh

1

2

3

1

1

- Số giảng viên đạt giáo viên giỏi toàn quốc

-

-

-

-

1

- Số giảng viên đạt CSTĐ Cơ sở

3

4

6

6

7

- Số giảng viên đạt CSTĐ tỉnh

-

-

1

-

1

-Số lượng giảng viên được bằng khen của UBND tỉnh

-

-

2

1

2

- Số lượng giảng viên được bằng khen của thủ tướng chính phủ

-

-

-

-

1

- Danh hiệu thi đua của tập thể

LĐ tiên tiến

LĐ tiên tiến

LĐ tiên tiến

LĐ tiên tiến

LĐ xuất sắc


Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A3 - Trường cao đẳng kinh tế Tài chính – Thái Nguyên

Điện thoại: 02803855290         

Website: http://www.cdkttctn.edu.vn