Kế hoạch tổ chức tết truyền thống Bunpimay cho sinh viên Lào

Ban Giám hiệu nhà trường gửi thông báo tới các Phòng, khoa, đơn vị về kế hoạch tổ chức tết truyền thống Bunpimay cho Sinh viên Lào từ ngày 12/04/2014 đến ngày 19/04/2014