Kế hoạch công tác tháng 7+8 của Khoa CNTT

Chương trình công tác tháng 7 và tháng 8 -2016 của khoa CNTT. Các đồng chí cán bộ giảng viên nắm bắt kế hoạch thực hiện.

1. Công tác đào tạo

- Tiếp tục giảng dạy các lớp TC tại các trường THPT

- Hoàn thành việc chấm thi các môn của lớp chuyên ngành CNTT

- Giảng dạy các lớp học lại và học tự nguyện theo kế hoạch của phòng Đào tạo

- Kê khai tổng hợp giờ giảng của từng cá nhân trong năm học

- Soạn giảng một số môn mới của các lớp TC

2. Công tác nghiên cứu khoa học

Tiếp tục hoàn thành các đề tài cấp cơ sở và cấp trường

3. Công tác tại Trung tâm

-     Duy trì lịch trực Trung tâm phục vụ nhu cầu tham quan của các đoàn khách.

-     Tiếp tục nhiệm vụ chính trị sửa chữa máy tính cho cán bộ, sinh viên Nhà trường.

-     Tiếp nhận khách dịch vụ (nếu có)

-     Đ/c Cương tiếp tục duy trì hoạt động của máy cắt đề can, sửa chữa đèn Led khi có yêu cầu của Nhà trường.

4. Công tác kỹ thuật

- Duy trì lịch trực phòng máy để phục vụ khách tham quan

- Phối hợp với các phòng liên quan để tổ chức thi các môn trực tuyến

5. Các công tác khác

- Tiếp tục tham gia công tác tuyển sinh

- Tham gia coi thi tốt nghiệp THPT