Kế hoạch công tác tuần 2 tháng 10/2016.

                                                                                                                                                  

KẾ HOẠCH KHOA GDTC&QP

       Tuần  2  tháng 10 năm 2016

TT

Đ/C: Nguyễn Thị Sơn

Đ/ C Nguyễn Văn Hưng

Ghi chú

Thứ 2: 10/10/2016

   Sáng:

            Chiều:


- Lên lớp dạy GDTC

- Lên lớp dạy GDTC


- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Tập luyện giải Cầu lông Các câu lạc bộ TPTN

Thứ 3: 11/10/2016

            Sáng:

                  Chiều;


- Chỉ đạo khoa

 - Chuẩn bị thủ tuc thanh toán đồng phục


- Lên lớp giảng dạy GDTC

 - Chỉ đạo phát đồng phục cho hs

- Tập luyện giải Cầu lông Các câu lạc bộ TPTN

Thứ 4: 12/10/2016

    Sáng:

           Chiều:


- Lên lớp

- Làm hợp đồng thanh toán đồng phục


- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Lên lớp dạy ngoại khóa GDTC

- Tập luyện giải Cầu lông Các câu lạc bộ TPTN

Thứ 5: 13/10/2016

Sáng:

          Chiều:


- Dạy thể dục ngoại khóa

- Làm hợp đồng thanh toán đồng phục


- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Lên lớp dạy ngoại khóa GDTC

- Tập luyện giải Cầu lông Các câu lạc bộ TPTN

Thứ 6:14/10/2016

Sáng:

Chiều:


- Chi đạo khoa

- Lên lớp


- Lên lớp giảng dạy GDTC

- Tập luyện giải Cầu lông Các câu lạc bộ TPTN

Thứ 7:15/10/2016

Sáng:

          Chiều:


- Ngoại khóa TDTT


- Lên lớp giảng dạy GDTC

Tập luyện giải Cầu lông các câu lạc bộ TPTN

CN:16/10/2016

Sáng:

          Chiều:


- Tập luyện giải Cầu lông Các câu lạc bộ TPTN