Kế hoạch công tác tuần phòng Quản lý đào tạo từ 04/07/2016 đến 10/07/2016

Mọi công việc có liên quan vui lòng liên hệ đ/c Trương Thị Minh Huệ - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, điện thoại 0914 967 445; đ/c Phạm Anh Ngọc Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, điện thoại 0988 553 945

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
(Từ ngày 04/07 - 10/07/2016)

  T2   Sáng   Thống nhất một số nội dung về giảng dạy VH THPT                                       Rà soát chương trình
 Chiều
 T3   Sáng  Họp BCH công đoàn      
 Họp Đảng ủy mở rộng                                                                                      
 Chiều
 T4   Sáng  Thông qua để tài NCKH
Họp xét thi đua                                                                                                
 Chiều
 T5   Sáng   Tính khối lượng giờ giảng đợt I năm học 2016-2017                                      
 Chiều
 T6   Sáng   Tính khối lượng giờ giảng đợt I năm học 2016-2017                                      
 Chiều
 T7   Sáng   Chỉ đạo thi                                                                                                      
 Chiều
 CN   Sáng   Chỉ đạo thi                                                                                                      
 Chiều


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 T2   Sáng  Coi thi THPT QG                                                                                              
 Chiều
 T3   Sáng  Tính và phân bổ khối lượng chương trình GDTX                                              
 Chiều
 T4   Sáng  Nghiên cứu chương trình GDTX                                                                       
 Chiều
 T5   Sáng   Nghiên cứu chương trình GDTX                                                                      
 Chiều
 T6   Sáng  Lên khung thời gian đào tạo GDTX                                                                 
 Chiều
 T7   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                           
 Chiều
 CN   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                           
 ChiềuKẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
(Từ ngày 27/06 - 03/07/2016)

  T2   Sáng   Rà soát Kế học tập cao đẳng liên thông K10                                                  Lập kế hoạch học tập CĐLT K1151L1 Định HÓa
 Chiều
 T3   Sáng  Hoàn thiện kế hoạch học tập CĐLT K10     
 Chỉ đạo thi kết thúc học phần 12                                                                    
 Chiều
 T4   Sáng  Họp phòng
Lập kế hoạch học tập học kỳ hè các lớp Lào khóa 5                                       
 Chiều
 T5   Sáng  Xây dựng KH học tập học kỳ 1 năm học  2016 -2017                                      
 Chiều
 T6   Sáng   Xây dựng KH học tập hệ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017                                
 Chiều
 T7   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                            
 Chiều
 CN   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                             
 Chiều


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 T2   Sáng  Làm giấy gọi nhập học K37                                                                              
 Chiều
 T3   Sáng  Làm giấy gọi nhập học K37                                                                              
 Chiều
 T4   Sáng  Họp hội đồng và làm giấy báo nhập học K37                                                   
 Chiều
 T5   Sáng   Coi thi tốt nghiệp THPT                                                                                  
 Chiều
 T6   Sáng   Coi thi tốt nghiệp THPT                                                                                  
 Chiều
 T7   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                           
 Chiều
 CN   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                           
 Chiều

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
(Từ ngày 20/06 - 26/06/2016)

  T2   Sáng   Rà soát chương trình đào tạo hệ THCS                                                           Chỉ đạo thi kết thúc học phần K12, TC k35                                                   
 Chiều
 T3   Sáng  Lập kế hoạch học tập CĐLT K10 (kỳ 3)                                                            Chỉ đạo thi kết thúc học phần CĐ K11                                               
 Chiều
 T4   Sáng  Lập kế hoạch học tập CĐLT K10 (kỳ 3)
Họp triển khai công tác chuẩn bị đào tạo VH cấp THPT                                 
 Chiều
 T5   Sáng  Xây dựng KH học tập hệ THCS                                                                         Chỉ đạo thi kết thúc học phần CĐ K12, TC K35                           
 Chiều
 T6   Sáng   Xây dựng KH học tập hệ THCS                                                                        Chỉ đạo thi kết thúc học phần CĐ K11, K12                       
 Chiều
 T7   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                            
 Chiều
 CN   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                             
 Chiều


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 T2   Sáng  Họp thông qua đề tài nghiên cứu khoa học Khoa Kế toán                             
 Chiều
 T3   Sáng  Họp thông qua đề tài nghiên cứ khoa học khoa kế toán                                
 Chiều
 T4   Sáng  Tiếp nhận điểm các khóa đào tạo CĐLTK10 phân loại, phân công cán bộ tổng hợp, theo dõi, cập nhật  vào phần mềm Quản lý kết quả học tập và làm công tác chuyên môn  
 Chiều
 T5   Sáng  Tiếp nhận điểm khóa đào tạo TC khóa 36 tại các trường THPT                     
 Chiều
 T6   Sáng   Tiếp nhận điểm các khóa đào tạo CĐ K11 phân loại, phân công cán bộ tổng hợp, theo dõi, cập nhật  vào phần mềm Quản lý kết quả học tập và làm công tác chuyên môn                        
 Chiều
 T7   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                           
 Chiều
 CN   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                           
 Chiều

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
(Từ ngày 13/06 - 19/06/2016)

  T2   Sáng   
Nghỉ bù                                                                                                                           
 Chiều
 T3   Sáng  Nghỉ bù                                                                                                             
 Chiều
 T4   Sáng  Nghỉ bù                                                                                                            
 Chiều
 T5   Sáng  Nghỉ bù                                                                                                             
 Chiều
 T6   Sáng   Nghỉ bù                                                                                                               
 Chiều
 T7   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                            
 Chiều
 CN   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                             
 Chiều


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 T2   Sáng  Họp chuẩn bị hội thảo khoa học hợp tác đào tạo giữa các trường cao đẳng Lào và Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên                
 Chiều
 T3   Sáng  Tiếp nhận điểm các khóa đào tạo CĐK12 phân loại, phân công cán bộ tổng hợp, theo dõi, cập nhật  vào phần mềm Quản lý kết quả học tập và làm công tác chuyên môn  
 Chiều
 T4   Sáng  Tiếp nhận điểm các khóa đào tạo CĐLTK10 phân loại, phân công cán bộ tổng hợp, theo dõi, cập nhật  vào phần mềm Quản lý kết quả học tập và làm công tác chuyên môn  
 Chiều
 T5   Sáng  Tham dự hội thảo về hợp tác đào tạo giữa các trường cao đẳng  Lào và Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên 
 Chiều
 T6   Sáng   Tiếp nhận điểm các khóa đào tạo CĐ K11 phân loại, phân công cán bộ tổng hợp, theo dõi, cập nhật  vào phần mềm Quản lý kết quả học tập và làm công tác chuyên môn                        
 Chiều
 T7   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                           
 Chiều
 CN   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                           
 Chiều
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
(Từ ngày 06/06 - 12/06/2016)

  T2   Sáng   Nghỉ bù                                                                                        
 Chỉ đạo coi thi lại K10 + Làm việc chuyên môn                                            
 Chiều
 T3   Sáng   Thông qua chương trình đào tạo Khoa Kế toán                                    
 Chỉ đạo coi thi lại K10 + Làm việc chuyên môn                                             
 Chiều
 T4   Sáng   Thông qua chương trình đào tạo Khoa Luật
 Làm việc chuyên môn                                                                                     
 Chiều
 T5   Sáng   Thông qua chương trình đào tạo Khoa Tài chính
 Làm việc chuyên môn                                                                                     
 Chiều
 T6   Sáng   Thông qua chương trình đào tạo Khoa Tài chính
 Làm việc chuyên môn                                                                                     
 Chiều
 T7   Sáng   Đi dạy tại Lạng Sơn                                                                                         
 Chiều
 CN   Sáng   Đi dạy tại Lạng Sơn                                                                                         
 Chiều


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 T2   Sáng  Tiếp nhận điểm các khóa đào tạo TC K35, TC K36,  phân loại, phân công cán bộ tổng hợp, theo dõi, cập nhật  vào phần mềm Quản lý kết quả học tập và làm công tác chuyên môn                 
 Chiều
 T3   Sáng  Tiếp nhận điểm các khóa đào tạo CĐK12 phân loại, phân công cán bộ tổng hợp, theo dõi, cập nhật  vào phần mềm Quản lý kết quả học tập và làm công tác chuyên môn  
 Chiều
 T4   Sáng  Tiếp nhận điểm các khóa đào tạo CĐLTK10 phân loại, phân công cán bộ tổng hợp, theo dõi, cập nhật  vào phần mềm Quản lý kết quả học tập và làm công tác chuyên môn  
 Chiều
 T5   Sáng  Tiếp nhận điểm các khóa đào tạo CĐ K10 phân loại, phân công cán bộ tổng hợp, theo dõi, cập nhật  vào phần mềm Quản lý kết quả học tập và làm công tác chuyên môn   
 Chiều
 T6   Sáng   Tiếp nhận điểm các khóa đào tạo CĐ K11 phân loại, phân công cán bộ tổng hợp, theo dõi, cập nhật  vào phần mềm Quản lý kết quả học tập và làm công tác chuyên môn                        
 Chiều
 T7   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                           
 Chiều
 CN   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                           
 ChiềuKẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
(Từ ngày 30/5 - 03/06/2016)

  T2   Sáng   Hoàn thiện kế hoạch học tập học kỳ hè - Trường THPT Đồng Hỷ                   
 Chiều
 T3   Sáng   Xây dựng kế hoạch học tập kỳ hè - Trường phổ thông dân tộc nội trú           
 Chiều
 T4   Sáng   Nghiên cứu và xây dựng chương trình đào tạo hệ THCS                               
 Chiều
 T5   Sáng   Nghiên cứu và xây dựng chương trình đào tạo hệ THCS                               
 Chiều
 T6   Sáng   Hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học (cá nhân )                                       
 Chiều
 T7   Sáng   Chỉ đạo thi lần 1                                                                                             
 Chiều
 CN   Sáng   Chỉ đạo thi lần 1                                                                                             
 Chiều


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 T2   Sáng   Soạn thảo thông báo tuyển sinh liên thông từ TCCN lên hệ CĐ                     
 Chiều
 T3   Sáng   Phát hành thông báo tuyển sinh liên thông từ TCCN lên hệ CĐ tới các đơn vị liên kết  
 Chiều
 T4   Sáng   Liên hệ với Trường TC Bắc Thăng Long để tìm hiểu nhu cầu số lượng hồ sơ 
 Chiều
 T5   Sáng  Liên hệ với Trường TC KTKT Lạng Sơn để tìm hiểu nhu cầu số lượng hồ sơ   
 Chiều
 T6   Sáng   Chế bản hồ sơ tuyển sinh  liên thông từ TCCN lên hệ CĐ                               
 Chiều
 T7   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                           
 Chiều
 CN   Sáng   Làm việc cá nhân                                                                                           
 Chiều