Kế hoạch kiểm tra khối lượng nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

Hoạt động của phòng TTKT

Căn cứ Nghị quyết Chương trình công tác tháng 7+8 năm 2020 của Đảng ủy Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên;

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-CĐKTTC ngày 24/2/2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên về Công tác thanh tra năm 2020;

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên phê duyệt công tác kiểm tra khối lượng nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

          - Kiểm tra khối lượng nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020.

          - Tăng cường và nâng cao trách nhiệm quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu đề tài nghiên cứu khoa học.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

          Kiểm tra khối lượng nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020.

III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Thời gian: Ngày 20/8/2020.

          2. Phương pháp thực hiện

Phòng Thanh tra – Khảo thí phối hợp cùng với Phòng Quản lý khoa học, kiểm tra khối lượng nghiên cứu khoa học thông qua:

- Bảng tổng hợp khối lượng đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020.

- Hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên năm học 2019 - 2020.

IV. THÀNH PHẦN

1. Ông Hoàng Anh Hùng – Phó phòng Thanh tra – Khảo thí: Trưởng đoàn.

2. Bà Đặng Thùy Trang - Cán bộ phòng Thanh tra – Khảo thí: Thành viên.

3. Bà Đinh Thị Phương - Cán bộ phòng Thanh tra – Khảo thí: Thành viên.

4. Bà Bùi Thị Thanh Vân - Cán bộ phòng Quản lý khoa học: Thành viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Thanh tra – Khảo thí có trách nhiệm phối hợp, chủ trì, thông báo kế hoạch, nội dung, thời gian tiến hành cho các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện theo kế hoạch và báo cáo Hiệu trưởng sau khi kết thúc công việc.

- Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc kiểm tra theo đúng quy định pháp luật.

- Phòng Quản lý Khoa học chủ động phối hợp cung cấp thông tin trong quá trình đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra nhằm đảm bảo công tác kiểm tra được tiến hành đầy đủ, có hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị và cá nhân có liên quan phản hồi trực tiếp về phòng Thanh tra – Khảo thí để trình Hiệu trưởng xem xét, giải quyết./.