KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát sổ đầu bài, sổ lên lớp của các Khóa năm học 2019 - 2020

Hoạt động của phòng TTKT

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, chính xác các nội dung ghi trong sổ đầu bài, sổ lên lớp của các Khóa, từ đó phát hiện những hạn chế, tồn tại nhằm đưa ra những biện pháp khắc phục.

- Tăng cường và nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện hoạt động quản lý, ghi sổ của Giảng viên theo quy định.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

          - Việc cập nhật các thông tin trong sổ đầu bài, sổ lên lớp như: Tên bài, số tiết, nội dung tiết học, điểm danh sĩ số lớp, vào điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc môn học.

          - Việc quản lý, sử dụng sổ đầu đầu bài, sổ lên lớp.

III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Thời gian: Từ ngày 13/10/2020 đến 30/10/2020.

          2. Phương pháp thực hiện

Phòng Thanh tra – Khảo thí phối hợp cùng với Phòng Quản lý đào tạo thực hiện:

          - Kiểm tra các thông tin trong sổ đầu bài, sổ lên lớp các Khóa.

          - Đối chiếu các nội dung, thông tin trong sổ với kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo năm học 2019 – 2020.

          Căn cứ kết quả kiểm tra, Phòng Thanh tra – Khảo thí lập báo cáo trình Hiệu trưởng.

IV. THÀNH PHẦN

1. Ông Hoàng Anh Hùng – Phó Phòng Thanh tra – Khảo thí: Trưởng đoàn.

2. Bà Đặng Thùy Trang - Cán bộ phòng Thanh tra – Khảo thí: Thành viên.

3. Bà Đinh Thị Phương - Cán bộ phòng Thanh tra – Khảo thí: Thành viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Thanh tra – Khảo thí có trách nhiệm phối hợp, chủ trì, thông báo kế hoạch, nội dung, thời gian tiến hành cho các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện theo kế hoạch và báo cáo Hiệu trưởng sau khi kết thúc công việc.

- Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc kiểm tra theo đúng quy định pháp luật.

- Phòng Quản lý - Đào tạo chủ động phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ, sổ sách trong quá trình đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra nhằm đảm bảo công tác kiểm tra được tiến hành đầy đủ, có hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị và cá nhân có liên quan phản hồi trực tiếp về phòng Thanh tra – Khảo thí để trình Hiệu trưởng xem xét, giải quyết./.

                                                              

                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

                                                                                                                                                      (đã ký)

                                                                                                                                           TS. Phạm Chí Cường