KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GDNN NĂM HỌC 2020 - 2021

Hoạt động của phòng TTKT

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

            Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 Quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

            Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2020 ban hành kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025;

             Thực hiện Nghị quyết Chương trình công tác tháng 7+ 8 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên;

   Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm học 2020 - 2021 như sau:

1.  Mục đích

  - Xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên.

- Triển khai tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Hỗ trợ các hoạt động quản lý của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu của xã hội về giáo dục nghề nghiệp.

- Thực hiện việc chấp hành pháp luật giáo dục nghề nghiệp đối với công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

2. Yêu cầu  

          - Phù hợp với thực tiễn nhà trường; đảm bảo tính khả thi, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn đáp ứng ngày càng cao tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.                

          - Phòng chuyên môn chủ động triển khai và phối hợp thực hiện với các đơn vị liên quan trong toàn trường theo từng nội dung đã được phân công.

          - Các công việc phải được hoàn thành đúng tiến độ thời gian và chất lượng cao nhất.

3. Nội dung công việc và thời gian thực hiện

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bắt đầu

Kết thúc

I

Hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN

Căn cứ Điều 13, Điều 15 Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017

1

Xây dựng kế hoạch bổ sung báo cáo tự đánh giá năm 2020

Phòng TTKT

Hội đồng ĐBCL

9/2020

10/2020

Kế hoạch bổ sung báo cáo tự đánh giá năm 2020

2

Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm tham gia bổ sung báo cáo tự đánh giá năm 2020

Phòng TTKT

Hội đồng ĐBCL

9/2020

10/2020

QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm

3

Rà soát, cập nhật bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2020; thu thập và mã hóa minh chứng.

Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

Các đơn vị trong trường

10/2020

12/2020

Báo cáo tự đánh giá năm 2020 + danh mục minh chứng

3.1.

Dựa trên các tiêu chuẩn chưa đạt trong BC tự đánh giá năm 2019 của Nhà trường, cần hoàn thiện các nội dung:

Các đơn vị

 

 

 

 

3.1.1

Thành lập Hội đồng trường theo quy định tại Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về điều lệ trường cao đẳng

Phòng TCHC

Các đơn vị

10/2020

06/2021

QĐ thành lập Hội đồng trường, cơ cấu chức năng và nhiệm vụ

3.1.2

Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về thực hiện đào tạo liên thông

Phòng QLĐT

 

9/2020

12/2020

Văn bản hướng dẫn đào tạo liên thông.

3.1.3

Xây dựng và ban hành văn bản quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo

 

Phòng QTTB

 

Phòng KHTC; Các khoa

9/2020

12/2020

Văn bản quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo

3.1.4

Xây dựng và ban hành văn bản quy định về quản lý, sử dụng phòng/xưởng thực hành

 

Phòng QTTB

Các khoa

9/2020

10/2020

Văn bản quy định về quản lý, sử dụng phòng/xưởng thực hành

3.1.5

Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với nhà tuyển dụng

Phòng CTHSSV

Đoàn thanh niên, Hội SV và các đơn vị

10/2020

01/2021

Kế hoạch, danh sách nhà tuyển dụng tham gia tổ chức hội chợ việc làm hàng năm

 

3.2.

Các nội dung cập nhật thông tin, minh chứng hàng năm

 

 

 

 

 

3.2.1

Xây dựng mẫu phiếu, kế hoạch và triển khai khảo sát lấy ý kiến của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức về hoạt động đào tạo tại trường

Phòng TTKT

Hội đồng ĐBCL và các đơn vị

11/2020

02/2021

Mẫu phiếu, kế hoạch, báo cáo kết quả khảo sát

3.2.2

Xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động đào tạo tại trường năm học 2020 -2021

Phòng TTKT

 

 

11/2020

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan

3.2.3

Cập nhật các biểu mẫu về lấy ý kiến các bên liên quan

Phòng TTKT

 

9/2020

10/2020

Mẫu phiếu khảo sát

3.2.4

Khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau tôt nghiệp

Phòng TTKT

Các đơn vị

12/2020

02/2021

Số liệu thống kê sinh viên sau tốt nghiệp

3.2.5

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp nhà trường

Phòng TTKT

Các đơn vị

1/2021

03/2021

Số liệu thống kê nhà tuyển dụng

3.2.6

Lấy ý kiến sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo khóa học

Phòng TTKT

Phòng CTHSSV

4/2021

5/2021

Số liệu thống kê HSSV năm cuối

3.2.7

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến và gửi đến lãnh đạo nhà trường và các đơn vị có liên quan

Phòng TTKT

Các đơn vị

5/2020

6/2020

Báo cáo kết quả khảo sát

4

Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá

Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

Các đơn vị trong trường

11/2020

20/12/

2020

Báo cáo tự đánh giá năm 2020

5

Công bố báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN trong nội bộ trường và gửi cơ quan có thẩm quyền

Hội đồng TĐG, Ban thư ký

Các đơn vị trong trường

 

24/12/

2020

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN

 

 

 

 

II

 

Hoạt động tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đối với các ngành, nghề trọng điểm

- Căn cứ Điều 13, Điều 15 Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019 phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025

1

Xây dựng kế hoạch tự đánh giá đối với 05 ngành, nghề trọng điểm: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật chế biến món ăn; Kế toán doanh nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

Phòng TTKT

Hội đồng ĐBCL

10/2020

12/2020

Kế hoạch tự đánh giá đối với 05 ngành, nghề trọng điểm:

2

Thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

Phòng TTKT

Hội đồng ĐBCL

11/2020

12/2020

QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm

3

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách.

Phòng TTKT

Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các nhóm

 

01/2021

 

4

Triển khai thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng. Tổng hợp và viết báo cáo tự đánh giá các tiêu chí , tiêu chuẩn

đồng TĐG, Ban thư ký và các nhóm

Các đơn vị

2/2021

5/2021

Báo cáo tự đánh giá + danh mục minh chứng

 

 

5

Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá

Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

Các đơn vị trong trường

5/2021

6/2021

Báo cáo tự

 đánh giá+ danh mục minh chứng

 

 

 

 

6

Công bố báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng đối với 05 ngành, nghề trọng điểm

Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

Các đơn vị trong trường

5/2021

6/2021

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng đối với 05 ngành, nghề trọng điểm

 

 

 

 

III

Công tác xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng Trường

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 Quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1

Lập kế hoạch xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng Trường năm học 2020 - 2021

Phòng TTKT

Hội đồng ĐBCL

11/2020

12/2020

Kế hoạch xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng

2

Thành lập Hội đồng, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng Trường năm học 2020 - 2021

Phòng TTKT

Hội đồng ĐBCL

11/2020

12/2020

QĐ thành lập Hội đồng, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

3

Xây dựng mục tiêu chất lượng năm học 2020 - 2021

Phòng QLĐT

Các đơn vị

9/2020

10/2020

Mục tiêu chất lượng

4

Xây dựng chính sách chất lượng học 2020 - 2021

Phòng QLĐT

Các đơn vị

9/2020

10/2020

Chính sách chất lượng

5

Xây dựng số tay chất lượng

Phòng TTKT

Các đơn vị

11/2020

1/2021

Sổ tay chất lượng

6

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện và đưa vào nghiệm thu các quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng đã xây dựng: (1).Quy trình xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo; (2) Quy trình tuyển sinh; (3) Quy trình kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp; (4) Quy trình đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học; (5) Quy trình tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý; (6) Quy trình quản lý, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; (7) (5) Quy trình quản lý xưởng, phòng thực hành; (8) Quy trình khảo sát HSSV sau tốt nghiệp; (9) Quy trình khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

Hội đồng xây dựng HTĐBCL, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

Các đơn vị trong trường

11/2020

02/2021

Các quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng

IV

Hoạt động khác

1

Xây dựng kế hoạch dự giờ và tổ chức dự giờ đánh giá tiết giảng giảng viên năm học 2020 - 2021

Phòng TTKT

Các đơn vị

9/2020

6/2021

Kế hoạch dự giờ, biên bản dự giờ.

2

Báo cáo kết quả dự giờ gửi lãnh đạo nhà trường và các cá nhân, đơn vị liên quan

Phòng TTKT

Các đơn vị

9/2020

6/2021

Báo cáo kết quả dự giờ

               

 

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Phòng Thanh tra - Khảo thí

- Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường ban hành các kế hoạch thực hiện từng nội dung trên.

- Chủ trì phối hợp với các Phòng, Khoa, trung tâm để phổ biến các chủ trương, hướng dẫn triển khai kế hoạch của Nhà trường và các văn bản của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về công tác đảm bảo chất lượng.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong kế hoạch.

4.2. Các đơn vị khác

Trưởng các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2020 - 2021 của Nhà trường./.

Tải các văn bản liên quan tại đây!

     PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

                          (đã kí)

                 TS. Phạm Chí Cường