Kết quả hội thi GVDG cấp trường năm học 2012-2013

Kết quả hội thi GVDG cấp trường năm học 2012-2013

Kết quả hội thi GVDG cấp trường năm học 2012-2013

STT Họ và tên Đơn vị GK1 GK2 GK3 GK4 GK5 GK6 GK7 GK8 Tổng TB
13 Lương Thị Thu Thủy CBCS 19.5 20 19 19.75 19.75 19.75 19.5   137.25 19.61
22 Lê Thị Xuân CBCS 19.3 19.5 19.5 19.5 20 19.5 19 19.75 156.05 19.51
10 Vương Thị Thu Huyền CBCS 19.25 19.75 18.5 18.75 19.5 18 18.5 18 150.25 18.78
12 Hà Thị Mai CBCS 18 19.5 18.5 19 18.5 18.5 18 17.5 147.5 18.44
31 Nguyễn Thị Thanh Hoa CBCS 16.5 19 18.5 18 18.25 17.25 19 17 143.5 17.94
9 Dương Hoàng Nghĩa CNTT 18.5 18.5 18 18.5 19.25 19 17.5 18.5 147.75 18.47
21 Bùi Thế Thành CNTT 18 18.5 19 18 19 17.5 19.5 18 147.5 18.44
15 Nguyễn Dương Linh GDQP 19 18.75 18 19 17.75 18 17   127.5 18.21
4 Phạm Đức Hoàng  GDQP 19 18 18 17.5 17.5 18.25 18 17.5 143.75 17.97
24 Vũ Ngọc Hà GDQP 18.5 17 17.5 15 18 17 17.5   120.5 17.21
18 Ngô Thị Quỳnh Nhung Kế toán 19.25 19.75 18.5 19.5 19.5 19.75 19.75 19 155 19.38
32 Nông Thị Phương Thu Kế toán 19.5 18.75 19.25 19 18.5 19 19.75 19.25 153 19.13
29 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Kế toán 17.25 19 18.5 19 19.75 19.5 18 19.75 150.75 18.84
33 Nguyễn Thị Phương Thảo Kế toán 17.5 19 18 19.5 19.5 19.5 19 18 150 18.75
1 Nguyễn Bích Thảo Kế toán 18 19.25 19.5 17 20 18.35 17   129.1 18.44
19 Phạm Thị Phương Lan Kế toán 17.5 18 18 18 18 19.25 18.25 19 146 18.25
2 Dương Thu Hà Kế toán 18.9 16.5 18.5 19 16 17 19.75 19.25 144.9 18.11
6 Phạm Thị Mai Lan Kế toán 18.5 18 18 18.25 19 17.5 16.75 18 144 18.00
27 Lê Thùy Linh LLCT 19 19.5 19.25 19.25 19.5 18 18.75 19 152.25 19.03
11 Lê Thị Hường LLCT 18.5 18 17.75 18.5 19.5 19 18.5 19.25 149 18.63
26 Vũ Thị Kim Hoa LLCT 16 17 18 19 18.5 17 18.5 18 142 17.75
25 Đinh Thị Như Hoa Luật 19 18.5 19.5 19.5 18.3 19 19.5 19.5 152.8 19.10
30 Ngô Thị Bích Ngọc Luật 19.5 19 17 19 18.5 18 17.5 19.25 147.75 18.47
28 Nguyễn Thị Thu Hà QTKD 20 19 19.75 19.75 20 19.75 19 19.75 157 19.63
16 Nghiêm Thị Nhung QTKD 18 19 19 19.5 20 19 18 19 151.5 18.94
20 Trần Thị Huyền QTKD 19 17.5 19 18.75 19 18.5 18.5 18 148.25 18.53
14 Vũ Thị Thùy Dung QTKD 19 18.5 16.5 19 18.25 18 18.75   128 18.29
17 Nguyễn Ngàn My QTKD 18 17.25 18 17 19 19 18.5 18 144.75 18.09
8 Nguyễn Thị Hải Vân Tài chính 18.75 19.5 19 19.5 19.5 19.5 19.5 18 153.25 19.16
3 Hoàng Thị Thảo Tài chính 18.5 17.5 19.5 18 19.5 19.5 19 18.5 150 18.75
5 Nguyễn Thị Hồng Lê Tài chính 19.25 19.5 18.5 19.5 19 18.5 16.5 16.5 147.25 18.41
23 Chu Thị Lan Hương Tài chính 17 18.5 18 19.5 19.5 18 17 18 145.5 18.19
7 Chu Hoàng Lê Tài chính 17.75 18.75 18 18 18 17 17 17 141.5 17.69
Trưởng ban giám khảo Phòng Thanh tra Thư ký 1    Thư ký 2
Th.s Nguyễn Công Dương Nguyễn Thị Ngọc Bích Tống Văn Tuyên Nguyễn Hoàng Linh