KH tuan tu 27/6 den 3/7/2016 cua can bo quan ly khoa ke toan

KH tuan tu 27/6 den 3/7/2016 cua can bo quan ly khoa ke toan

                                  TUẦN TỪ 2706/2016 ĐẾN 3/7/2016

Thứ - Ngày

NGUYỄN THỊ MINH HỒNG

        DƯƠNG THU HÀ

Thứ 2

Ngày 276

Sáng

- Chỉ đạo các bộ môn thực hiện KH chuyên môn.

- Làm việc chuyên môn tại khoa.

Lên lớp

Chiều

- Xây dựng KH công tác tuần.

- Làm việc chuyên môn tại khoa

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3

Thứ 3

Ngày 28/6

Sáng

- Chỉ đạo các bộ môn thực hiện KH chuyên môn.

- Lên lớp theo KH

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3

Chiều

- Làm việc chuyên môn tại khoa

- Họp Khoa

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3

Thứ 4

Ngày 29/6

Sáng

- Làm việc chuyên môn tại khoa

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3

Chiều

 Tập huấn coi thi tốt nghiệp PTTH

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3

Thứ 5

Ngày 30/6

Sáng

Lam thủ tục coi thi tốt nghiệp PTTH

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3

Chiều

 Làm việc chuyên môn tại khoa

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3

Thứ 6

Ngày 01/7

Sáng

Coi thi tốt nghiệp PTTH

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3

Chiều

Coi thi tốt nghiệp PTTH

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3

Thứ 7

Ngày 02/7

Sáng

Coi thi tốt nghiệp PTTH

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3

Chiều

Coi thi tốt nghiệp PTTH

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3

  Chủ nhật

Ngày 03/7

Sáng

Coi thi tốt nghiệp PTTH

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3

Chiều

Coi thi tốt nghiệp PTTH

Đi học bồi dưỡng kiến thức ANQP cho đối tượng 3