Khát vọng xây dựng Quốc gia hùng cường từ Đại hội XIII của Đảng Cộng Sản Vệt Nam

 

                                 KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUỐC GIA HÙNG CƯỜNG TỪ

                                         ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                                                 TS. Lê Thị Kim Hưng

                                                                                 Khoa Lý luận chính trị

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu chương trình, nội dung đề ra. Đây là một trong những đại hội thành công nhất trên các phương diện, từ xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức. Quan trọng hơn cả, Đại hội đã khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia hùng cường, người dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp từ ngày 25/1/2021 đến ngày 1/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. 

Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển chương trình của năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Có thể khẳng định rằng, các văn kiện đại hội đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, văn kiện đại hội đã được chuẩn bị từ năm 2018, có sửa đổi, bổ sung, tiếp thu ý kiến nhiều lần. Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện Đại hội đã được tổng hợp ý kiến của Đại hội Đảng các cấp, lấy ý kiến của các đoàn thể, các đại biểu quốc hội, Mặt trận Tổ quốc… và công bố lấy ý kiến của toàn dân. Văn kiện Đại hội là sản phẩm, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu đã góp phần làm nên thành công của Đại hội. Đại hội đã bầu 200 Ủy viên khóa XIII, trong đó 120 Ủy viên khóa XII tái cử và 80 Ủy viên trúng cử lần đầu. Trong số 80 Ủy viên trúng cử lần đầu, 61 người đã tham dự lớp đào tạo nguồn thời gian qua. Một điểm rất mới ở Đại hội lần này trong công tác nhân sự đó là chỉ bầu một lần là xong, khắc phục được tình trạng vận động, gặp gỡ, nhắn tin… như đã từng xảy ra. 

Về công tác tổ chức, các đoàn về dự đại hội đều được sắp xếp bố trí sinh hoạt riêng, nên hoàn toàn không có hiện tượng giao lưu, quà cáp, đặc biệt các trưởng đoàn có vai trò rất quan trọng trong việc quán triệt tinh thần này tới các thành viên trong đoàn. Các đại biểu dự đại hội đều mang một tâm thế thoải mái, phấn khởi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đại hội thành công rất tốt đẹp. Thành công ấy là cơ sở rất quan trọng, để toàn Đảng, toàn dân có tâm thế bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những thành công cho nhiệm kỳ mới” từ đó, tinh thần thành công toàn diện trên các mặt của Đại hội XIII có sức lan tỏa rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân.

Kết quả đại hội Đảng lần thứ XIII đã được dư luận quốc tế phản ánh rất tích cực nhằm tạo không khí thuận lợi, phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, sau Đại hội cần tăng cường tuyên truyền, tham gia chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về thành công của Đại hội XIII; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu chương trình, nội dung đề ra. Đây là một trong những đại hội thành công nhất trên các phương diện, từ xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức. Đảng đã đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược cho lộ trình hiện thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Quan trọng hơn cả, Đại hội đã khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia hùng cường, người dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng, Đảng sẽ lãnh đạo toàn dân tộc ta lập nên những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, để đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn. Trong phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”./.

 

    ASPIRATIONS FOR DEVELOPING A PROSPEROUS COUNTRY AROUSED FROM THE 13TH NATIONAL                                                          CONGRESS OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM

                                                                     Le Thi Kim Hung

                                                                        Faculty of Political Theory

Summary

The 13th National Congress of the Communist Party of Vietnam has been a complete success. It has achieved all the program objectives and contents set out. This is one of the most successful congresses in terms of document development, human resource and organization work. Most importantly, the Congress aroused an aspiration of developing a prosperous country where people will enjoy a prosperous and happy life and be given the best conditions for comprehensive development.