Lịch Công tác tuần 1 tháng 9

-------------

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

Ngày 5/9

- Tuyển sinh

- Toàn Trung tâm

Thứ 3

Ngày 6/9

- Đi công tác Lào Cai

- Tuyển sinh

- Đ/c Sơn, Dung

- Các đ/c được phân công

Thứ 4

Ngày 7/9

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn với Bưu điện Bắc Giang.

- Tuyển sinh

- Đ/c Dũng

- Các đ/c được phân công

Thứ 5

Ngày 8/9

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn với VNPT, Bưu điện các tỉnh

- Tuyển sinh

- Đ/c Dũng, Dung

- Các đ/c được phân công

Thứ 6

Ngày 9/9

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn với VNPT, Bưu điện các tỉnh

- Tuyển sinh

- Đ/c Dũng, Dung

- Các đ/c được phân công

Thứ 7

Ngày 10/9

- Tham gia Hội đồng nghiên cứu khoa học

- Trực Văn phòng Tuyển sinh

- Đ/c Sơn

- Tổ tuyển sinh

 Chủ nhật

Ngày 11/9

- Trực Văn phòng Tuyển sinh

- Tổ tuyển sinh