Lịch công tác tuần 4 tháng 10

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thành phần

Thứ 2

Ngày 24/10

- Triển khai công tác bồi dưỡng ngắn hạn tại Bưu Điện Thái Nguyên

- Triển khai chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho Viễn thông Bắc Kạn

- Ph.Sơn

- Thư, Dũng, Dung, Chuyên

Thứ 3

Ngày 25/10

- Hoàn chỉnh hợp đồng và chương trình đánh giá năng lực cho Viễn thông Phú Thọ

- Dũng, Dung, Thư, Chuyên

Thứ 4

Ngày 26/10

- Chuẩn bị tài liệu đánh giá năng lực cho CNKT Viễn thông Phú Thọ

- Dũng, Dung, Chuyên

Thứ 5

Ngày 27/10

- Chuẩn bị tài liệu đánh giá năng lực cho CNKT Viễn thông Phú Thọ

- Dũng, Dung, Chuyên

Thứ 6

Ngày 28/10

- Chuẩn bị bàn giao tài liệu cho đoàn công tác Bắc Kạn, Phú Thọ

- Chuyên, Dung

Thứ 7

Ngày 29/10

Chủ nhật

Ngày 30/10

- Đi công tác Phú Thọ

- Dũng