Lịch công tác tuần II tháng 8 năm 2016

------------- 

Nội dung công việc 

Thành phần

 Thứ 2

Ngày 8/8

 - Triển khai kế hoạch nâng bậc với VNPT Lạng Sơn
 - Tuyển sinh

- Đ/c Dũng, Dung

 - Tổ tuyển sinh

 Thứ 3
Ngày 9/8

 - Triển khai đánh giá năng lực với VNPT Hưng Yên

 - Tuyển sinh

 - Đ/c Dũng, Dung

 - Tổ tuyển sinh

 Thứ 4
Ngày 10/8

 - Tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn với VNPT Lạng Sơn, Hưng Yên

 - Tuyển sinh

 - Đ/c Dũng, Dung

 - Tổ tuyển sinh

 Thứ 5
Ngày 11/8

 - Triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn với VNPT các tỉnh

 - Tuyển sinh

 - Đ/c Dũng, Dung

 - Tổ tuyển sinh 

 Thứ 6
Ngày 12/8

 - Triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn với VNPT các tỉnh

 - Tuyển sinh

 - Đ/c Dũng, Dung

 - Tổ tuyển sinh

 Thứ 7
Ngày 13/8

 - Trực Văn phòng Tuyển sinh

 - Tổ tuyển sinh

 Chủ Nhật
Ngày 14/8

 - Trực Văn phòng Tuyển sinh

 - Tổ tuyển sinh