LICH CONG TAC TUAN KHOA KE TOAN

LICH CONG TAC TUAN KHOA KE TOAN TU NGAY 30/5/2016 DEN 04/6/2016

                                       ĐƠN VỊ: KHOA KẾ TOÁN

                                

                                          LỊCH LÀM VIỆC

                     TUẦN TỪ 30/05/2016 ĐẾN 05//6/2016

Thứ - Ngày

NGUYỄN THỊ MINH HỒNG

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 30/5

Sáng

- Tổng hợp kết quả sinh viên giỏi, làm quyết toán thi SV giỏi.

- Chỉ đạo các bộ môn họp rà soát nội dung chương trình đào tạo của các môn liên quan đến các bộ môn của khoa.

Chiều

- Rà soát nội dung chương trình đào tạo các chuyên ngành cao đẳng và trung cấp của khoa.

- Đọc và phản biện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 - 2016 của GV trong khoa

Thứ 3

Ngày 31/5

Sáng

Rà soát nội dung chương trình đào tạo các chuyên ngành cao đẳng và trung cấp của khoa

Chiều

Đọc và phản biện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 - 2016 của GV trong khoa

Thứ 4

Ngày 01/6

Sáng

- Dự giờ đột suất 1 tiết của khoa

- Thông qua đề tài giáo trình Kế toán DN nhỏ & vừa cấp khoa

Chiều

- Dự giờ đột suất 1 tiết của khoa

- Họp Khoa rà soát thống nhất nội dung chương trình đào tạo các chuyên ngành của Khoa

Thứ 5

Ngày 02/6

Sáng

- Tổng hợp nội dung rà soát chương trình đào tạo các chuyên ngành của Khoa

- Rà soát lịch học các lớp THPT học thời khoá biểu tiếp theo cùng phòng đào tạo về các môn của khoa.

Chiều

- Cân đối giờ giảng GV của khoa

- Tiếp tục phân công giờ giảng các môn học của Khoa đối với các lớp ở trường THPT Nội trú, Đồng Hỷ

Thứ 6

Ngày 03/6

Sáng

- Cân đối giờ giảng GV của khoa

- Tiếp tục phân công giờ giảng các môn học của Khoa đối với các lớp ở trường THPT Nội trú, Đồng Hỷ.

- Phân công coi thi

Chiều

- Họp Đảng uỷ mở rộng

Thứ 7 

Ngày 04/6

Sáng

- Họp hội nghị giao ban học sinh

Chiều

         Nghỉ

  Chủ nhật

Ngày 05/6

Sáng

- Coi thi

Chiều

               Nghỉ