Lịch làm việc tuần II tháng 10

Lịch làm việc tuần II tháng 10 của lãnh đạo phòng

Thứ - ngày

Đ/c Đặng Thị Thức

Đ/c Vũ Thị Thu

Thứ 2

Ngày 10/10/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với sở kế hoạch đầu tư

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 3

Ngày

11/10/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng.

Chiều

Làm việc với kho bạc

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 4

Ngày 12/10/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với sở tài chính,

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 5

Ngày 13/10/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

- Làm việc sở tài chính

Thông qua đề tài khoa học cấp trường

Thứ 6

Ngày 14/10/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

- Chỉ đạo chuyên môn

Thứ 7

Ngày 15/10/2016

Sáng

Dạy lớp liên thông hà tây

Chiều

Dạy lớp liên thông hà tây

Chủ nhật

Ngày 16/10/2016

Sáng

Dạy lớp liên thông hà tây

Chiều

Dạy lớp liên thông hà tây