Lịch làm việc tuần III tháng 9

Lịch làm việc tuần III tháng 9 của lãnh đạo phòng

Thứ - ngày

Đ/c Đặng Thị Thức

Đ/c Vũ Thị Thu

Thứ 2

Ngày 19/09/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 3

Ngày 20/09/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng.

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 4

Ngày 21/09/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với sở tài chính, sở kế hoạch

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 5

Ngày 22/09/2016

Sáng

- Chỉ đạo công tác chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

- Làm việc với cục thuế

Thông qua đề tài khoa học cấp trường

Thứ 6

Ngày 23/09/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 7

Ngày 24/09/2016

Sáng

Họp giáo vên theo kế hoạch của nhà trường

Họp giáo vên theo kế hoạch của nhà trường

Chiều

Chủ nhật

Ngày 25/09/2016

Sáng

Dự hội nghị cán bộ viên chức theo kế hoạch của nhà trường

Dự hội nghị cán bộ viên chức theo kế hoạch của nhà trường

Chiều

Nghỉ