LỊCH LÀM VIỆC (Tuần từ 27/6/2016 đến 01/07/2016)

ĐƠN VỊ: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 27/6/2016 đến 01/07/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Lê Thị Kim Hưng

Đ/c Lê Thị Hường

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 27/6/2016

Sáng

Sửa chuyên đề

Chấm thi

Chiều

Sửa chuyên đề

Chấm thi

Thứ 3

Ngày 28/6/2016

Sáng

Hoàn thành báo cáo tổng kết

Chấm thi

Chiều

Họp thi đua tổng kết năm học

Họp thi đua tổng kết năm học

Thứ 4

Ngày 29/6/2016

Sáng

Viết báo cáo gửi Thành ủy

Coi thi

Chiều

Chấm thi

Coi thi

Thứ 5

Ngày 30/6/2016

Sáng

Hoàn thành hồ sơ gửi Hội đồng

Coi thi

Chiều

Viết bài báo khoa học

Coi thi

Thứ 6

Ngày 01/7/2016

Sáng

Viết bài báo khoa học

Coi thi

Chiều

Viết bài báo khoa học

Coi thi