Mời dự khai mạc hội thi GVDG cấp trường năm học 2015 – 2016.

- Phòng Quản lý đào tạo: Làm công tác tổ chức, thông qua các quy định ban giám khảo và kế hoạch thi. - Phòng Quản trị thiết bị: Chuẩn bị hội trường, âm ly loa đài. - Phòng Tổ chức - Hành chính: Trang trí khánh tiết. - Khoa Công nghệ thông tin: Chuẩn bị trang thiết bị máy chiếu cho phòng thi

MỜI DỰ KHAI MẠC HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG

Năm học 2015 – 2016

  

   Mời các đồng chí trong thành phần tới dự khai mạc hội thi GVDG cấp trường năm học 2015 – 2016.

   1. Địa điểm : Hội trường lớn

   2. Thời gian : 9h ngày 21/03/2016.

   3. Thành phần :

 - Ban giám hiệu

- Lãnh đạo các phòng, khoa:

+ Phòng Quản lý đào tạo.

+ Phòng Khảo thí.

+ Phòng Thanh tra.

+ Phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

+ Phòng Công tác HSSV.

+ Phòng Tổ chức - Hành chính.

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính

+ Phòng Quản trị thiết bị.

- Các giảng viên tham dự hội thi GVDG cấp trường.

- Giảng viên các phòng, khoa không có giờ lên lớp.

- Cố vấn học tập các lớp.

- Ban thư ký, cán bộ coi thi.

   4. Phân công nhiệm vụ:

-  Phòng Quản lý đào tạo: Làm công tác tổ chức, thông qua các quy định ban giám khảo và kế hoạch thi.

-  Phòng Quản trị thiết bị: Chuẩn bị hội trường, âm ly loa đài.

-  Phòng Tổ chức -  Hành chính: Trang trí khánh tiết.

-  Khoa Công nghệ thông tin: Chuẩn bị trang thiết bị máy chiếu cho phòng thi (P3.1 Thư viện).