Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND tỉnh về chế độ chính sách

Nội dung chi tiết:

Thông báo

Ngày 13/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND "Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên" có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2018. Do nhà trường cũng đang trong lộ trình chuẩn bị sáp nhập theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên nên có thể có những viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND (đặc biệt là các đồng chí có nguyện vọng xin thôi việc hoặc xin nghỉ hưu trước tuổi). 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo tới các đơn vị trong trường, đề nghị Trưởng các đơn vị thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên (có file kèm theo Thông báo này) đến các cá nhân trong đơn vị để các cá nhân được biết, nghiên cứu, đăng ký xin thôi việc hoặc xin nghỉ hưu trước tuổi (nếu có nguyện vọng).

Trân trọng thông báo./.

Xin mời xem toàn văn thông cáo tại liên kết sau:

Nghị quyết 02/2018

Phòng TCHC