Nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh hệ TC 3 năm K37 cuối năm học 2016-2017

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác năm học 2016-2017 và tháng 7/2017 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Trong sáng ngày 02/07/2017, Phòng Công tác HSSV đã chỉ đạo các đồng chí GVCN-CVHT các lớp TC K37 tổ chức họp phụ huynh học sinh theo từng lớp chủ nhiệm.

Buổi họp phụ huynh nhằm thông báo và triển khai tới các bậc phu huynh học sinh hệ TC K37 những nội dung sau:

- Báo cáo chung của nhà trường về kết quả học tập và rèn luyện của các em học sinh hệ TC 3 năm K37 trong năm học 2016-2017.
           - GVCN-CVHT báo cáo kết quả học tập rèn luyện của học sinh hệ TC K37 theo lớp học.

- Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, các kế hoạch đối với học sinh hệ TC K37 trong năm học mới 2017-2018.

- Các bậc phụ huynh đóng góp ý kiến với nhà trường.

Trong buổi sáng ngày 2/7/2017, các bậc phụ huynh học sinh đến dự họp rất đầy đủ. Qua theo dõi, số lượng các bậc phụ huynh có mặt trong buổi họp đạt 95%. Các bậc phụ huynh đã được nghe các đồng chí GVCN-CVHT các lớp triển khai đầy đủ các nội dung họp theo kế hoạch của Nhà trường và đóng góp ý kiến. Qua tổng hợp ý kiến, hầu hết ý kiến các bậc phụ huynh đều nhất trí và ủng hộ về phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lí, giáo dục đối với học sinh hệ TC K37 của nhà trường trong năm học vừa qua. Kết quả học tập của các em học sinh hệ TC K37 đã phản ánh điều đó. Trong 1 năm học vừa qua, kết quả học tập của học sinh hệ TC K37 so với kết quả đầu vào đã có tiến bộ rõ rệt.

Các bậc phụ huynh cũng tích cực đóng góp nhiều ý kiến với nhà trường trong công tác quản lí và giáo dục con em mình.

Buổi họp phụ huynh học sinh hệ TC K37 cuối năm học 2016-2017 đã thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi họp phụ huynh các lớp hệ TC K37.
Ảnh. Họp phụ huynh học sinh hệ TC K37Ảnh. Họp phụ huynh học sinh hệ TC K37Ảnh. Họp phụ huynh học sinh hệ TC K37Ảnh. Họp phụ huynh học sinh hệ TC K37Ảnh. Họp phụ huynh học sinh hệ TC K37


PHÒNG CÔNG TÁC HSSV