Quan điểm đại hội XII của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an - Tác giả: Nguyễn Văn Ngừng, Nguyễn Thị Hoa