Quy định chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo hệ Trung cấp

1. Quy định Chuẩn đầu ra Ngành Bảo Hiểm Trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp.


2. Quy định Chuẩn đầu ra Ngành Hành chính Văn phòng Trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp.3. Quy định Chuẩn đầu ra Ngành Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp.4. Quy định Chuẩn đầu ra Ngành Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp.


5. Quy định Chuẩn đầu ra Ngành Kế toán Xây dựng Trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp.


6. Quy định Chuẩn đầu ra Ngành Marketing Trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp.


7. Quy định Chuẩn đầu ra Ngành Quản lý và Bán hàng siêu thị Trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp.8. Quy định Chuẩn đầu ra Ngành Thiết kế và Quản lý Website Trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp.9. Quy định Chuẩn đầu ra Ngành Thư ký Văn phòng Trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp.10. Quy định Chuẩn đầu ra Ngành Thương mại Điện tử Trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp.11. Quy định Chuẩn đầu ra Ngành Kinh doanh Khách sạn Trình độ Trung cấp Chuyên nghiệp.