Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học và các biểu mẫu nghiên cứu khoa học

Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế gửi tới các Phòng, Khoa, đơn vị và cá nhân về quy định hoạt động NCKH và biểu mẫu nghiên cứu khoa học.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH TN

 

Số:  01 /QĐ-CĐKTTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày 02  tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định hoạt động Nghiên cứu Khoa học

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

- Căn cứ quyết định số 5320/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/10/2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên;

- Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng và thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT;

- Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 05 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

            - Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định hoạt động Nghiên cứu khoa học Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các văn bản trước đây có nội dung trái với quy định này không còn hiệu lực.

Điều 3. Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Quản lý khoa học và các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Công Dương

Quy định HĐ NCKH sửa lại 1.doc

 

 

 

DANH MỤC BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu

1

Mẫu 01

Đề cương đề tài nghiên cứu

1.1

Mẫu 01a

Đề cương đề tài Giáo trình, tập bài giảng, sáng kiến quản lý

1.2

Mẫu 01b

Đề cương đề tài Bộ đề thi trắc nghiệm

1.3

Mẫu 01c

Đề cương đề tài Bộ đề thi tự luận

1.4

Mẫu 01d

Đề cương đề tài Hội thi HS,SV giỏi, Diễn đàn SV…

1.5

Mẫu 01e

Đề cương đề tài Đề cương học tập, Kịch bản lên lớp

1.6

Mẫu 01f

Đề cương đề tài Đề cương đề tài Tài liệu hướng dẫn thực hành, thực tập

2

Mẫu 02 hoặc Mẫu 05

Phiếu đánh giá (thẩm định) đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở (hoặc cấp trường)

3

Mẫu 03 hoặc Mẫu 06

Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở (hoặc cấp Trường)

4

Mẫu 04

Phiếu đăng ký kế hoạch nghiên cứu khoa học

5

Mẫu 07a

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài giữa kỳ

6

Mẫu 07b

Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH

7

Mẫu 09 hoặc Mẫu 11

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (hoặc cấp Trường)

7.1

Mẫu 09a hoặc Mẫu 11a

Phiếu đánh giá đề cương học tập và kịch bản lên lớp

7.2

Mẫu 09b hoặc Mẫu 11b

Phiếu đánh giá  giáo trình

7.3

Mẫu 09c hoặc Mẫu 11c

Phiếu đánh giá bài giảng gốc

7.4

Mẫu 09d hoặc Mẫu 11d

Phiếu đánh giá bộ đề thi trắc nghiệm

7.5

Mẫu 09e hoặc Mẫu 11e

Phiếu đánh giá bộ đề thi tự luận

7.6

Mẫu 09f hoặc Mẫu 11f

Phiếu đánh giá sáng kiến, cải tiến

7.7

Mẫu 09g hoặc Mẫu 11g

Phiếu đánh đề án mở ngành đào tạo

7.8

Mẫu 09h hoặc Mẫu 11h

Phiếu đánh đề tài thực hành

8

Mẫu 10 hoặc Mẫu 12

Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (hoặc cấp trường)

9

Mẫu 13a

Tờ trình xin huỷ thực hiện đề tài

10

Mẫu 13b

Tờ trình xin gia hạn thực hiện đề tài

11

Mẫu 14a

Phiếu nhận xét đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở (hoặc cấp trường)

12

Mẫu 14b

Phiếu nhận xét đề tài NCKH cấp cơ sở (hoặc cấp trường)

12.1

Mẫu 14b1

Phiếu nhận xét đề cương học tập, kịch bản lên lớp

12.2

Mẫu 14b2

Phiếu nhận xét giáo trình

12.3

Mẫu 14b3

Phiếu nhận xét bài giảng gốc

12.4

Mẫu 14b4

Phiếu nhận xét bộ đề thi trắc nghiệm

12.5

Mẫu 14b5

Phiếu nhận xét bộ đề thi tự luận

12.6

Mẫu 14b6

Phiếu nhận xét đề tài sáng kiến, cải tiến

12.7

Mẫu 14b7

Phiếu nhận xét đề án mở ngành đào tạo

12.8

Mẫu 14b8

Phiếu nhận xét đề tài thực hành

13

Mẫu 15

15a. Bìa đề cương học tập

15b. Hướng dẫn xây dựng đề cương học tập

14

Mẫu 16

16a. Bìa kịch bản lên lớp

16b. Hướng dẫn xây dựng kịch bản lên lớp

16c. Ví dụ mẫu về kịch bản lên lớp

15

Mẫu 17

17a. Mẫu phiếu học tập

17b. Ví dụ mẫu về phiếu học tập

16

Mẫu 18

Bìa bộ đề thi trắc nghiệm (hoặc tự luận)

17

Mẫu 19

Bìa sách câu hỏi và bài tập

18

Mẫu 20

20a. Bìa giáo trình hoặc Bài giảng gốc

20b. Hướng dẫn về cấu trúc, hình thức biên soạn giáo trình, bài giảng, sách câu hỏi và bài tập,..

19

Mẫu 21

21a. Bìa đề tài sáng kiến quản lý

21b. Bố cục đề tài sáng kiến quản lý

21c. Hướng dẫn biên soạn đề tài sáng kiến quản lý

20

Mẫu 22

Xác nhận của Hội đồng nghiệm thu về đề tài/ đề cương đã hoàn thiện (Đính kèm cuối quyển đề tài/đề cương hoàn thiện)

21

Mẫu 23

Bản xác nhận khối lượng NCKH (kèm theo bộ hồ sơ nghệm thu đề tài cấp trường)

22

Mẫu 24

Bản giải trình sửa chữa, bổ sung đề tài NCKH (Đính kèm vào quyển đề tài sau khi hoàn thiện)

23

Phụ lục 1

1a. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo

1b. Cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo

 Hệ thống biểu mẫu NCKH 2014-2015.doc