Tài liệu tập huấn phần mềm ôn luyện IC3

Đây là những tài liệu trong lớp tập huấn phần mềm ôn luyện IC3 GS4 cho cán bộ, giảng viên. Các đồng chí bấm vào link bên dưới để download tài liệu về tham khảo để triển khai tại đơn vị của mình.