Thông báo về việc làm thủ tục nghiệm thu sớm cho các đề tài đã thông qua cấp Khoa có nguyện vọng thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường trước thời hạn

Trân trọng thông báo tới các đơn vị, các chủ biên đã thông qua đề tài NCKH năm học 2013 -2014 cấp Khoa mà có nguyện vọng thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường trước thời hạn có thể gửi đề tài hoàn chỉnh và các giấy tờ liên quan về Phòng QLKH & HTQT để làm thủ tục nghiệm thu sớm.

THÔNG BÁO

Phòng QLKH&HTQT trân trọng thông báo tới các đơn vị, quý thầy cô giáo được giao đề tài NCKH năm học 2013-2014. Hiện nay, các chủ biên đã hoàn thành đề tài NCKH và đã thông qua cấp Khoa mà có nguyện vọng thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường trước thời hạn có thể gửi đề tài hoàn chỉnh và các giấy tờ liên quan về Phòng QLKH & HTQT để phòng làm các thủ tục nghiệm thu sớm cho các đề tài.

Phòng QLKH & HTQT trân trọng cảm ơn!