Thông báo viết bài gửi đăng Nội san NCKH số 06 Quý II năm 2014

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, Ban biên tập Nội san thông báo đến các đơn vị, cá nhân về việc viết bài gửi đăng Nội san NCKH số 06 với chủ đề “Gắn nội dung bài giảng với thực tế - Giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo”

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

                              Số:      49     /CĐ KT-TCTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     Thái Nguyên, ngày 31  tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

(V/v viết bài gửi đăng Nội san NCKH số 06 Quý II năm 2014)

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014;

Ban biên tập Nội san thông báo đến các đơn vị, cá nhân về việc viết bài gửi đăng Nội san NCKH số 06 như sau:

I. Chủ đề, nội dung

1. Chủ đề

“Gắn nội dung bài giảng với thực tế - Giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo”

2. Nội dung

Nội dung các bài viết gồm các chuyên mục thường xuyên: 

- Trao đổi kinh nghiệm thiết kế bài giảng có nội dung gắn với thực tế nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết trong nhà trường với yêu cầu của thực tế;

- Thông tin tổng hợp về các hoạt động của Nhà trường;

- Trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong thiết kế xây dựng bài giảng, đề cương học tập, và phiếu học tập cho sinh viên;

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến chuyên môn;

- Kinh nghiệm để có một giờ giảng Tín chỉ thành công;

- Xung quanh các hoạt động Hợp tác quốc tế;

- Văn hóa văn nghệ chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (Âm lịch), Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 01/5, Quốc tế thiếu Nhi 01/6.....

- Cảm nhận về mái trường, thầy cô...

Lưu ý: Nội san số này khuyến khích những bài viết hướng tới chủ đề Gắn nội dung bài giảng với thực tế - giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và những bài viết mang tính học thuật về các lĩnh vực chuyên môn.

II. Thời gian thực hiện và hình thức bài viết

1. Thời gian thực hiện

1.1. Thu bài viết

Để tạo điều kiện cho Ban biên tập duyệt, sửa bài, in ấn đảm bảo cho nội san xuất bản đúng thời hạn với chất lượng tốt, các đơn vị, cá nhân có bài viết xin gửi bản thảo gồm 01 bản in - CÓ XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ - và 01 file điện tử theo tên file: NOISANQUYII-tênbài-têntácgiả, và đặt chủ đề cho email: NOI SAN QUY II-KHOA       (PHÒNG) trước ngày 18 tháng 04 năm 2014, gửi tới e-mail của các thành viên Ban biên tập phụ trách các đơn vị tương ứng như sau:

-         Đ/c Lèng Minh phụ trách tin bài của VP Đảng ủy, BGH, P. TCHC và Cựu chiến binh. Email: minh.tuef.vn@gmail.com

-         Đ/c Kim Anh phụ trách tin bài của P.QLKH và HTQT, Khoa QTKD. Email:  minhkhanganh@gmail.com

-         Đ/c Kim Hưng phụ trách tin bài của P. Thanh tra, P. Khảo thí, Khoa LLCT, Công Đoàn. Email: lethikimhung111@gmail.com

-         Đ/c Hà Hường phụ trách tin bài của P. Kế hoạch TC, Khoa Tài chính. Email: hahuong030679@gmail.com 

-         Đ/c Anh Ngọc phụ trách tin bài của P. Đào tạo, Khoa Kế toán, Khoa GDTC&QP. Email: ngoctcef@gmail.com

-         Đ/c Lưu Hương phụ trách tin bài của Khoa CBCS, TT Liên kết đào tạo. Email:    luuhuong2611.ckt@gmail.com

-         Đ/c Lô Châm: Khoa Luật, TT Y tế. Email: lothiphuongcham@gmail.com

-         Đ/c Tuấn Linh: P. Quản trị TB, Khoa CNTT, TT Thư viện, Đoàn Thanh niên. Email:  tuanlinhkinhte@gmail.com

-         Đ/c Anh Hùng: P. CTHSSV, QL khu Nội trú, Tổ bảo vệ, Khối HSSV K9. Email: heroslmt@gmail.com

Đề nghị các thành viên BBT luôn đôn đốc nhắc nhở đơn vị mình phụ trách nộp bài theo đúng thời hạn và đủ bài viết.

1.2. Biên tập bản thảo

- Các thành viên Ban Biên tập chịu trách nhiệm biên tập bản thảo theo lĩnh vực được phân công. Thời gian hoàn thành biên tập bài viết, gửi về phòng QLKH và HTQT chậm nhất ngày 25 tháng 04 năm 2014.

- Tổ biên tập bản thảo cuối cùng hoàn thiện bản thảo trước ngày 05 tháng 05 năm 2014.

- Tổ thiết kế mỹ thuật phối hợp với nhà in lên maket 4 trang bìa trình Trưởng Ban biên tập duyệt trước ngày 05 tháng 05 năm 2014.

1.3. In ấn và phát hành: Trước ngày: 15 tháng 05 năm 2014.

2. Hình thức bài viết: Bài viết có dung lượng không quá 05 trang, được trình bày trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng single. Nhất thiết các bài viết phải có tiêu đề, tên tác giả, đơn vị, chức danh đặt ngay dưới tiêu đề bài viết.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Ban biên tập

- Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân tham gia viết bài theo lĩnh vực được phân công; đảm bảo đúng tiến độ biên tập, thời gian phát hành Nội san.

- Biên tập hình thức và nội dung bài viết: Bài viết phải đầy đủ tiêu đề, nội dung phù hợp, và phải có hình ảnh kèm theo.

- Không nhận những bài viết không tuân thủ theo các yêu cầu trên.

2. Đối với phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Thu nhận, tổng hợp, phân loại bài viết từ các thành viên trong Ban biên tập và Bộ phận phụ trách thiết kế mỹ thuật. Phối hợp với bộ phận phụ trách in ấn để hoàn thành các thủ tục in ấn, xuất bản, phát hành và thanh toán Nội san.

3. Đối với Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm

- Triển khai và động viên, khích lệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên viết bài (Phòng CTHSSV yêu cầu GVCN triển khai thông báo này và đôn đốc nhắc nhở các lớp SV K10 viết và gửi bài theo quy định);

- Cung cấp bài viết theo lĩnh vực công tác của đơn vị. Cụ thể:

3.1.           Phòng Quản lý Học sinh- Sinh viên, Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế:

Mỗi phòng cung cấp tối thiểu 02 bài viết (Nhất thiết phải kèm hình ảnh) về thông tin và các hoạt động của đơn vị. Đối với các giảng viên kiêm chức có thể viết bài với các lĩnh vực trao đổi học thuật về chuyên môn.

3.2.           Ban Quản lý KTX , các Trung tâm, các phòng ban khác:

Mỗi đơn vị cung cấp tối thiểu 01 bài viết (Kèm hình ảnh) về thông tin và các hoạt động của đơn vị. Đối với các giảng viên kiêm chức có thể viết bài với các lĩnh vực trao đổi học thuật về chuyên môn.

4.       Đối với các Khoa

Mỗi bộ môn thuộc Khoa cung cấp tối thiểu 01 bài viết (Kèm hình ảnh) về các vấn đề: nghiên cứu, lý luận, phê bình về các lĩnh vực chuyên môn, trao đổi học thuật…

5.       Đối với các tổ chức Đoàn thể

5.1.     Đối với Đảng Ủy: Cung cấp tối thiểu 01 bài viết (Kèm hình ảnh) về thông tin và các hoạt động của Tổ chức.

5.2.              Đối với Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên, Hội cựu chiến binh: Cung cấp tối thiểu 01 bài viết/tổ chức (Kèm hình ảnh) về thông tin và các hoạt động của tổ chức.

6.       Đối với Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên, Học sinh, Sinh viên

Nhà trường khuyến khích Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên, Học sinh, Sinh viên viết bài; Mỗi lớp có ít nhất 01 bài cung cấp thông tin, hình ảnh…cho Ban Biên tập Nội san (Nội san số 06 do K10 viết). Tác giả có bài viết đăng trên Nội san được trả tiền nhuận bút theo quy định hiện hành.

Trên đây là thông báo về việc viết bài gửi đăng Nội san số 06 Quý II năm 2014. Đề nghị các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia viết bài để Nội san được xuất bản đúng thời hạn và có nội dung khoa học, phong phú. Nếu không thực hiện theo quy định của thông báo trên thì:

+ Lãnh đạo các đơn vị sẽ bị trừ thi đua trong tháng phát hành Nội san và đơn vị đó không được công nhận tập thể lao động Tiên tiến xuất sắc khi xét thi đua năm học.

+ HSSV sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các PHT;

- Các phòng ban, Trung tâm, Khoa;

- Các tổ chức Đoàn thể;

- Phòng QLKH và HTQT;

- Website của trường;

- Các lớp HSSV;

- Lưu VT.

TM. BAN BIÊN TẬP

HIỆU TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

 ThS. Nguyễn Công Dương