Thông báo của Ban chấp hành công đoàn nhà trường.

Thực hiện kết luận số 107/KL-TW ngày 10/04/2015 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kế hoạch số 01 – KH/BCĐ ngày 16/05/2016 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016; Công văn số 137/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên ngày 13/06/2016, Ban chấp hành Công đoàn Trường CĐ Kinh tế - Tài chính đề nghị các đồng chí đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nội dung sau đây:

-    Nhận thức đúng về chất lượng, giá thành sản phầm, khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước. Bản thân và gia đình ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam khi mua sắm trang thiết bị công, tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

-    Vận động gia đình cùng các tầng lớp nhân dân tích cực đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bản vệ sinh an toàn thực phẩm ... để đảm bảo cạnh tranh công bằng trong sản xuất kinh doanh và quyền lợi của người tiêu dùng.

        Ban chấp hành Công đoàn Trường đề nghị Các Tổ trưởng Công đoàn triển khai đến các đồng chí đoàn viên trong đơn vị mình và hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tin từ Văn phòng Công đoàn Trường