Thông báo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường về việc chấp hành quy định hội họp trong cơ nquan.

Nội dung chim tiết:

Theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường, đề nghị các đơn vị quán triệt, thực hiện đúng quy định về chế độ hội họp. Đặc biệt là việc cử cán bộ dự các cuộc họp do lãnh đạo nhà trường triệu tập phải đúng thành phần, trường hợp không dự họp được hoặc cử người khác đi họp thay phải thực hiện đúng quy định.   

Tham khảo quyết định đã ban hành.