Thông báo Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Nội dung chi tiết:

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên được tổ chức trọng thể từ ngày 11/10 đến ngày 13/10/2020 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển" với chủ đề là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị  trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030".

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp. Để thông báo, tuyên truyền kết quả Đại hội, Đảng ủy Trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đề nghị các chi bộ thông tin, tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể các đơn vị, đảng viên và quần chúng trực thuộc chi bộ. 

Đảng ủy Nhà trường sao, gửi tài liệu tuyên truyền (Thông báo số 01-TB/BTGTU ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025) kèm theo. Đề nghị các Chi bộ nghiêm túc thực hiện./.

Nội dung thông báo xin mời xem tại liên kết dưới đây:

Số 01-TB Kết quả Đại hội ĐB tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.