Thông báo tuyến sinh trình độ thạc sỹ năm 2017-2018 tại tỉnh Thái Nguyên

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ tại tỉnh Thái Nguyên như sau: