Thông báo V/v viết bài gửi đăng Nội san NCKH số 04 Quý 4 năm học 2013-2014

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014; Ban biên tập Nội san thông báo đến các đơn vị, cá nhân về việc viết bài gửi đăng Nội san NCKH số 04 như sau:


THÔNG BÁO

(V/v viết bài gửi đăng Nội san NCKH số 04 Quý 4 năm học 2013-2014)

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014;

Ban biên tập Nội san thông báo đến các đơn vị, cá nhân về việc viết bài gửi đăng Nội san NCKH số 04 như sau:

I. Chủ đề, nội dung

1. Chủ đề

Nội san hướng tới chủ đề:

- Chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường.

- Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ca ngợi nghề giáo viên...

- Trao đổi  về việc xây dựng đề cương học tập, viết kịch bản giờ lên lớp.

2. Nội dung

Nội dung các bài viết gồm các chuyên mục thường xuyên: 

- Trao đổi những lĩnh vực xung quanh công tác đào tạo theo tín chỉ: xây dựng đề cương học tập và viết kịch bản lên lớp cho mỗi giờ giảng, xây dựng phiếu học tập cho sinh viên, đổi mới ohưong pháp giảng dạy, hình thức kiểm tra đánh giá,...

- Thông tin tổng hợp về các hoạt động của Nhà trường;

- Trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác giảng dạy, quản lý, phục vụ;

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến chuyên môn;

- Văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập trường (20/12/1978 – 20/12/2013), 20/10 (Phụ nữ Việt Nam), 20/11 (Nhà giáo Việt Nam), 22/12 (Quân đội Nhân dân Việt Nam)…;

- Cảm nhận về mái trường...

Lưu ý: Nội san số này khuyến khích những bài viết hướng tới chủ đề Xây dựng đề cương học tập, viết kịch bản giờ lên lớp - yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho bài giảng và những bài viết mang tính học thuật về các lĩnh vực chuyên môn.

II. Thời gian thực hiện và hình thức bài viết

1. Thời gian thực hiện

1.1. Thu bài viết

Để tạo điều kiện cho Ban biên tập duyệt, sửa bài, in ấn đảm bảo cho nội san xuất bản đúng thời hạn với chất lượng tốt, các đơn vị, cá nhân có bài viết xin gửi bản thảo gồm 01 bản in và 01 file điện tử theo tên file: NOISANQUY04-tênbài-têntácgiả, và đặt chủ đề cho email: NOI SAN QUY 04-KHOA( PHÒNG ) trước ngày 30 tháng 9 năm 2013, gửi tới e-mail của các thành viên Ban biên tập phụ trách các đơn vị tương ứng như sau:

-         Đ/c Lèng Minh phụ trách tin bài của VP Đảng ủy, BGH, P. TCHC và Cựu chiến binh. Email: minh.tuef.vn@gmail.com

-         Đ/c Kim Anh phụ trách tin bài của P.QLKH và HTQT, Khoa QTKD. Email:  minhkhanganh@gmail.com

-         Đ/c Kim Hưng phụ trách tin bài của P. Thanh tra, P. Khảo thí, Khoa LLCT, Công Đoàn. Email: lethikimhung111@gmail.com

-         Đ/c Hà Hường phụ trách tin bài của P. Kế hoạch TC, Khoa Tài chính. Email: hahuong030679@gmail.com 

-         Đ/c Anh Ngọc phụ trách tin bài của P. Đào tạo, Khoa Kế toán, Khoa GDTC&QP. Email: ngoctcef@gmail.com

-         Đ/c Lưu Hương phụ trách tin bài của Khoa CBCS, TT Liên kết đào tạo. Email:    luuhuong2611.ckt@gmail.com

-         Đ/c Lô Châm: Khoa Luật, TT Y tế. Email: lothiphuongcham@gmail.com

-         Đ/c Tuấn Linh: P. Quản trị TB, Khoa CNTT, TT Thư viện, Đoàn Thanh niên. Email:  tuanlinhkinhte@gmail.com

-         Đ/c Anh Hùng: P. CTHSSV, QL khu Nội trú, Tổ bảo vệ, Khối HSSV K9. Email: heroslmt@gmail.com

1.2. Biên tập bản thảo

- Các thành viên Ban Biên tập chịu trách nhiệm biên tập bản thảo theo lĩnh vực được phân công. Thời gian hoàn thành biên tập bài viết, gửi về phòng QLKH và HTQT chậm nhất ngày 05 tháng 10 năm 2013.

- Tổ biên tập bản thảo cuối cùng hoàn thiện bản thảo trước ngày 15 tháng 10 năm 2013.

- Tổ thiết kế mỹ thuật phối hợp với nhà in lên maket 4 trang bìa trình Trưởng Ban biên tập duyệt trước ngày 15 tháng 10 năm 2013.

1.3. In ấn và phát hành: Trước ngày: 25 tháng 10 năm 2013.

2. Hình thức bài viết: Bài viết có dung lượng không quá 05 trang, được trình bày trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13. Nhất thiết các bài viết phải có tiêu đề, tên tác giả, đơn vị, chức danh đặt ngay dưới tiêu đề bài viết.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Ban biên tập

- Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân tham gia viết bài theo lĩnh vực được phân công; đảm bảo đúng tiến độ biên tập, thời gian phát hành Nội san.

- Biên tập hình thức và nội dung bài viết: Bài viết phải đầy đủ tiêu đề, nội dung phù hợp, và phải có hình ảnh kèm theo.

- Không nhận những bài viết không tuân thủ theo các yêu cầu trên.

2. Đối với phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Thu nhận, tổng hợp, phân loại bài viết từ các thành viên trong Ban biên tập và Bộ phận phụ trách thiết kế mỹ thuật. Phối hợp với bộ phận phụ trách in ấn để hoàn thành các thủ tục in ấn, xuất bản, phát hành và thanh toán Nội san.

3. Đối với Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm

- Triển khai và động viên, khích lệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên viết bài (Phòng QLHSSV yêu cầu GVCN triển khai thông báo này và đôn đốc nhắc nhở các lớp SV K10 viết và gửi bài theo quy định);

- Cung cấp bài viết theo lĩnh vực công tác của đơn vị. Cụ thể:

3.1.           Phòng Quản lý Học sinh- Sinh viên, Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế:

Mỗi phòng cung cấp tối thiểu 02 bài viết (Nhất thiết phải kèm hình ảnh) về thông tin và các hoạt động của đơn vị. Đối với các giảng viên kiêm chức có thể viết bài với các lĩnh vực trao đổi học thuật về chuyên môn.

3.2.           Ban Quản lý KTX , các Trung tâm, các phòng ban khác:

Mỗi đơn vị cung cấp tối thiểu 01 bài viết (Kèm hình ảnh) về thông tin và các hoạt động của đơn vị. Đối với các giảng viên kiêm chức có thể viết bài với các lĩnh vực trao đổi học thuật về chuyên môn.

4.       Đối với các Khoa

Mỗi bộ môn thuộc Khoa cung cấp tối thiểu 01 bài viết (Kèm hình ảnh) về các vấn đề: nghiên cứu, lý luận, phê bình về các lĩnh vực chuyên môn, trao đổi học thuật…

5.       Đối với các tổ chức Đoàn thể

5.1.     Đối với Đảng Ủy: Cung cấp tối thiểu 01 bài viết (Kèm hình ảnh) về thông tin và các hoạt động của Tổ chức.

5.2.              Đối với Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên, Hội cựu chiến binh: Cung cấp tối thiểu 01 bài viết/tổ chức (Kèm hình ảnh) về thông tin và các hoạt động của tổ chức.

6.       Đối với Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên, Học sinh, Sinh viên

Nhà trường khuyến khích Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên, Học sinh, Sinh viên viết bài; Mỗi lớp có ít nhất 01 bài cung cấp thông tin, hình ảnh…cho Ban Biên tập Nội san (Nội san số 04 do K10 viết). Tác giả có bài viết đăng trên Nội san được trả tiền nhuận bút theo quy định hiện hành.

Trên đây là thông báo về việc viết bài gửi đăng Nội san số 04 Quý 4 năm học 2013-2014. Đề nghị các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia viết bài để Nội san được xuất bản đúng thời hạn và có nội dung khoa học, phong phú. Nếu không thực hiện theo quy định của thông báo trên thì:

+ Lãnh đạo các đơn vị sẽ bị trừ thi đua trong tháng phát hành Nội san và đơn vị đó không được công nhận tập thể lao động Tiên tiến xuất sắc khi xét thi đua năm học.

+ HSSV sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các PHT;

- Các phòng ban, Trung tâm, Khoa;

- Các tổ chức Đoàn thể;

- Phòng QLKH và HTQT;

- Website của trường;

- Các lớp HSSV;

- Lưu VT.

TM. BAN BIÊN TẬP

HIỆU TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 Th.s Nguyễn Công Dương