Thông báo về việc gửi lý lịch khoa học về phòng QLKH & HTQT

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo tới các khoa, bộ môn về việc gửi lý lịch khoa học để phục vụ cho việc tổng hợp, đánh giá và phân giao nhiệm vụ của công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016.