Thông báo về việc hướng dẫn nội dung, thủ tục hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh

Phòng QLKH&HTQT xin trân trọng thông báo đến các cá nhân có sáng kiến, đề tài nghiên cứu cấp trường về hồ sơ để đề nghị Hội đồng Sáng kiến tỉnh xét, công nhận sáng kiến tỉnh

THÔNG BÁO

Căn cứ hướng dẫn số 56/HD-HĐSK ngày 29 tháng 05 năm 2013 của Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn nội dung, thủ tục hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến.

Phòng QLKH&HTQT xin trân trọng thông báo đến các cá nhân có sáng kiến, đề tài nghiên cứu cấp trường (sau đây gọi tắt là Sáng kiến) để đề nghị Hội đồng Sáng kiến tỉnh xét, công nhận làm căn cứ trình Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” những nội dung sau:

* Hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến gồm có:

a/ Tờ trình, biên bản nơi công tác của cá nhân có sáng kiến đề nghị Hội đồng Sáng kiến tỉnh xét, công nhận (02 bản);

b/ Quyết định công nhận sáng kiến của Hội đồng Sáng kiến cơ sở (02 bản);

c/ Đơn đăng ký (02 bản);

d/ Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt nội dung của sáng kiến (mỗi loại 08 bản);

đ) Các tài liệu có liên quan khác về sản phẩm và lợi ích thiết thực của sáng kiến hoặc các giấy tờ khác nếu có;

e/ Giấy ủy quyền của tác giả trong trường hợp tác giả sáng kiến ủy quyền cho người khác đứng tên đăng ký sáng kiến;

f) Trường hợp những sáng kiến có cùng một nội dung do nhiều người nộp đơn đăng ký sáng kiến độc lập với nhau, thì người nào nộp đơn trước tiên (Tính theo thời điểm nhận đơn hoặc tính theo dấu bưu điện) sẽ được công nhận là tác giả sáng kiến.

(Mẫu văn bản liên hệ lấy tại phòng QLKH & HTQT)

* Số lượng sáng kiến đề nghị xét, công nhận:

Cá nhân lựa chọn 01 sáng kiến trong thời gian 03 năm liền kề trước thời điểm đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” đã được Hội đồng Sáng kiến cơ sở công nhận để đề nghị Hội đồng Sáng kiến tỉnh xét.

* Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh (Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh) nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận vào 02 đợt, cụ thể:

- Đợt 1: Từ ngày 01/06 đến 30/06 hàng năm

- Đợt 2: Từ ngày 01/12 đến 31/12 hàng năm

Vậy Phòng QLKH&HTQT thông báo tới các cá nhân có đăng ký danh hiệu thi đua bậc cao năm học 2013-2014 hoặc các cá nhân có đề tài đã được nghiệm thu cấp trường có nguyện vọng đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh chú ý các thủ tục mà Hội đồng Sáng kiến tỉnh quy định và hoàn thành các thủ tục nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp trường gửi về Phòng QLKH&HTQT trước ngày 01/06 và ngày 01/12 hàng năm. Mọi thắc mắc xin liên hệ với Phòng QLKH & HTQT.