Thông báo về việc mời dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường

      UBND TỈNH THÁI NGUYÊN                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH TN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB - CĐKTTC                                                               Thái Nguyên, ngày     tháng     năm 2018

                                                                          THÔNG BÁO

                                   Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống nhà trường

                                                                 (20/12/1978 - 20/12/2018)

 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên trân trọng kính mời các thế hệ nhà giáo, cán bộ và học sinh, sinh viên đã từng công tác, học tập tại Trường Trung học Kinh tế Bắc Thái (Thái Nguyên) nay là Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên về dự Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống nhà trường (20/12/1978 - 20/12/2018).

Thời gian: Hồi 08 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (tổ 16, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên).

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại Phòng Tổ chức - Hành chính:

Bộ phận văn thư: 02083855290;

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó Trưởng phòng: 0983532318.

Thông báo này thay cho giấy mời. Nhà trường rất vui mừng được đón tiếp./.

 

Nơi nhận                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

- Ban Quản trị website;  

- Đài PTTH tỉnh TN;

- Đài PTTH tỉnh BK;                                                                                                                   TS. Phạm Chí Cường

- Đài PTTH tỉnh CB;

- Lưu VT- HCTC.