Thống kê các đề tài nghiên cứu khoa học khoa CB - CS

Các giáo trình, đề cương bài giảng: 

STT

Tên đề cương/ bài giảng

Năm

Tên tác giả

1

Bộ đề thi tự luận môn Toán Kinh Tế

2008- 2009

Dương Thanh Huyền

2

Bài tập Toán Kinh Tế

2009- 2010

Dương Thanh Huyền

3

Bài tập Toán Cao Cấp

2010- 2011

Dương Thanh Huyền

4

Bài giảng gốc + Bài tập môn Toán Tài Chính

2011- 2012

Dương Thanh Huyền, Nguyễn Hoa

5

Giáo án điện tử môn Toán Kinh Tế

2011- 2012

Lương Thủy + Phạm Trang

6

Giáo trình nội bộ Toán Kinh Tế

2012- 2013

Dương Thanh Huyền

7

Giáo trình nội bộ Toán Cao Cấp

2012- 2013

Dương Thanh Huyền

8

Bộ đề thi trắc nghiệm CĐHP 1

2009- 2010

Nguyền Thu + Lưu Hương

9

Bộ đề thi trắc nghiệm CĐHP2

2009- 2010

Nguyễn Bình + Lê Xuân

10

Bài giảng gốc Tiếng Anh Chuyên Ngành TCHP 2

210- 1011

Nguyễn Thu + P. Cường

11

Bài giảng gốc Tiếng Anh Chuyên Ngành CĐHP 3

2010- 2011

Thanh Bình + Lưu Hương

12

Giáo án điện tử Tiếng Anh CĐHP 1

2011- 2012

Nguyễn Thu + Lê Xuân

13

Giáo Án Tiếng Anh CĐHP 2

2011- 2012

Thanh Bình + Lưu Hương

14

Bộ đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh TCHP 2

2011- 2012

Hà Mai

15

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành CĐHP 3

2012- 2013

Nguyễn Thu + Lưu Hương

16

Bộ đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh TCHP 1

2012- 2013

D ương Thị Hoa Lư

17

Bộ đề thi trắc nghiệm TA CĐHP 3

2012- 2013

Thanh Bình + Lê Xuân

 

                                                              Ngày 05 tháng 05 năm 2013

                                                                 Trưởng khoa

                                                                Dương Thanh Huyền