Thông tin Khoa ĐTVT

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Khoa Kỹ thuật ĐTVT, trường CĐ KTTC Thái Nguyên được thành lập ngày ngày 1/11/2015 theo quyết định số 387/QĐ-CĐKTTC ngày 28/09/2015.

Địa chỉ: Tầng 4 nhà A, trường CĐ Kinh tế - Tài Chính và Công nghệ Thái Nguyên, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 0280.3.753.686 - Email: dtvt.ckt@gmail.com - Website: http://cdkttctn.edu.vn

* Trưởng Khoa: ThS. Đinh Quang Minh  minhdq.tmn.vnpt@gmail.com