Thông tin nhân sự Phòng Công tác chính trị học sinh, sinh viên

1. ThS. Chu Mạnh Cường
Chức vụ: Trưởng phòng
Nhiệm vụ: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của Phòng.
Điện thoại: 0949.050168; 02803.750259
Email: chumanhcuong.ckt@gmail.com

2. ThS. Hoàng Anh Hùng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Nhiệm vụ: Chỉ đạo công tác quản lý HSSV, các nhiệm vụ liên quan đến GVCN-CVHT
Điện thoại: 0915. 334897; 02803.750259
Email: heroslmt@gmail.com

3. ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang
Chức vụ: GVCN-CVHT, Tổ trưởng công đoàn, cán bộ Bộ phận 1 cửa
Điện thoại: 0913.109983; 02803.750259
Email: tntrangckt2@gmail.com

4. Đ/c Ngôn Huy Hoàn
Chức vụ: GVCN-CVHT, Bí thư chi đoàn CBGV phòng CT HSSV
Điện thoại: 0976. 896698; 02803.750259
Email: ngonhuyhoan.ckt@gmail.com

5. Đ/c Nguyễn Thị Thái Hồng
Chức vụ: GVCN-CVHT, cán bộ Bộ phận 1 cửa
Điện thoại: 0949.050169; 02803.750259
Email: hongcuong670@gmail.com

6. ThS. Lưu Thị Duyên

Chức vụ: GVCN-CVHT
Điện thoại: 0912.442996; 02803.750259
Email: luuthiduyen.ckt@gmail.com

7. Đ/c Nguyễn Hoàng Anh
Chức vụ: GVCN-CVHT
Điện thoại: 0947.112866; 02803.750259
Email: nguyenhoanganh.ckt@gmail.com

8. Đ/c Trần Mạnh Tân
Chức vụ: GVCN-CVHT
Điện thoại: 0986.072222; 02803.750259
Email: tantrannew@gmail.com

9. Đ/c Dương Xuân Trường
Chức vụ: GVCN-CVHT
Điện thoại: 01665.822345; 02803.750259
Email: duongxuantruong.tcef@gmail.com

10. Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư
Chức vụ: GVCN-CVHT
Điện thoại: 0915.202930; 02803.750259
Email: nganhthukt@gmail.com

11. Đ/c Phạm Thị Mai Hương

Chức vụ: GVCN-CVHT
Điện thoại: 0902.199977; 02803.750259
Email: phammaihuong.ig@gmail.com

PHÒNG CT HSSV