Thong tu 64-2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thong tu 64-2013/TT-BTC ngày 15/5/2013: Tại đây
Phụ lục thông tư 64-2013/TT-BTC: Tại đây