Tìm hiểu luật công đoàn năm 2012 và thực tiễn hoạt động công đoàn tại trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên - Tổ công đoàn Khoa Lý luận chính trị

   Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, là thành viên trong hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; có chức năng đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội,
tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Công đoàn số 12/2012/QH13, có hiệu lực ngày 01/01/2013. Luật Công đoàn năm 2012 bao gồm 06 chương và 33 điều quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn. Luật này áp dụng đối với công đoàn các cấp, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động. Về quyền, trách nhiệm của Công đoàn và đoàn viên Công đoàn, Luật công đoàn năm 2012 quy định như sau:
- Quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật; tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận
động giáo dục người lao động; phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở; quyền và trách nhiệm của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức Công đoàn cơ sở.
- Quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, trong đó có quyền được tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí. Bên cạnh đó, Luật công đoàn năm 2012 còn quy định cụ thể thêm quyền, trách nhiệm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; quy định tăng thêm trách nhiệm của Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc tiếp cận doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập công đoàn cơ sở, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, hạn chế hiện nay của Công đoàn cơ sở; quy định trách nhiệm của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động ở các đơn vị,
doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn.
  Về trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn, Luật công đoàn năm 2012 quy định rõ: Xác định mối quan hệ hợp tác, phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật công đoàn; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong hợp tác, tạo điều kiện, bảo đảm điều kiện hoạt động của công đoàn cơ sở, của cán bộ công đoàn và đặc biệt là phải có nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn theo quy định.
   Về những bảo đảm hoạt động của Công đoàn, Luật công đoàn năm 2012 nêu ra những bảo đảm như:
   Một là, bảo đảm về tổ chức và số lượng cán bộ, công chức để thực hiện chức năng, quyền và trách nhiệm của Công đoàn.
  Hai là, bổ sung và mở rộng quy định về thời gian tối thiểu cho hoạt động công đoàn đối với cán bộ Công đoàn không chuyên trách tại cơ sở. Theo đó, cán bộ Công đoàn có chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở được sử dụng thời gian trong giờ làm việc 24 giờ trong một tháng; cán bộ Công đoàn có chức danh Uỷ viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn được sử dụng thời gian trong giờ làm việc 12 giờ trong một tháng do doanh nghiệp trả lương, để hoạt động công đoàn.  
  Ba là, bổ sung quy định về quyền lợi của cán bộ công đoàn không chuyên trách do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trả lương, được hưởng phụ cấp hoạt động công đoàn và khoản phụ cấp này được thực hiện theo quy định cụ thể của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
  Bốn là, bổ sung quy định bảo vệ cán bộ công đoàn về việc làm. Theo đó, cán bộ công đoàn không chuyên trách được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo nhiệm kỳ tham gia Ban chấp hành công đoàn cơ sở; đơn vị sử dụng lao động không được tự ý chấm dứt hợp đồng hoặc thuyên chuyển công tác cán bộ công đoàn không chuyên trách nếu không có sự thoả thuận của công đoàn.
  Năm là, Bảo đảm về tài chính công đoàn: Luật Công đoàn 2012 quy định tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế không phân biệt nơi đã thành lập hay chưa thành lập công đoàn, đều phải có nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn bằng 2% tính trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.
  Sáu là, bảo đảm nguyên tắc quản lý tài chính công đoàn, tính minh bạch và tăng cường công tác quản lý tài chính của Công đoàn vừa theo pháp luật, vừa bảo đảm tính độc lập của Công đoàn, Luật xác định rõ các nội dung chi và quy định Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng và kiểm tra tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.
  Ngoài ra, Luật công đoàn năm 2012 còn quy định cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến việc cản trở thành lập và hoạt động công đoàn; phân biệt đối xử với người lao động, cán bộ công đoàn, can thiệp vào tổ chức và hoạt động công đoàn; đồng thời quy định bổ sung thêm hành vi bị nghiêm cấm liên quan lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, doanh
nghiệp, cá nhân nhằm bảo đảm thêm sự bình đẳng trong chấp hành pháp luật công đoàn của các đối tượng áp dụng Luật.
  Ngay sau khi có hiệu lực, Luật Công đoàn năm 2012 nhanh chóng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện. Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên là một đơn vị hành chính sự nghiệp với sứ mệnh giáo dục và đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Công nghệ thông tin, Dịch vụ pháp lý, Quản trị kinh doanh và du lịch. Để thực hiện được sứ mệnh lịch sử đó thì nhân tố con người, người lao động là không thể thiếu. Ở đâu có người lao động thì ở đơn vị đó cần phải có tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên cũng là một thành viên thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên với khoảng 300 công đoàn viên.  Để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên trong những nhiệm kỳ qua đều xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác cụ thể. Hiện nay, Quy chế làm việc của Công đoàn trường Khóa XIII là quy chế Số 26/QC-CĐKTTCTN. Dựa trên Quy chế và chương trình công tác đã xây dựng, Công đoàn trường luôn tổ chức tốt các công tác sau:

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác giáo dục kiến thức pháp luật cho cán bộ công nhân viên (CBCNV), đặc biệt là triển khai Nghị quy ết số 32/2007/NĐ-CP ngày  29  tháng 6  năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

2. Tổ chức tốt các phong trào thi đua: Phát động và thực hiện tốt 5 phong trào thi đua yêu nước trong CBCNV; vận động CBCNV tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng trường học thân thiện, môi trường làm việc văn hóa – văn minh công sở. Xây dựng cơ quan văn hóa và đơn vị có đời sống văn hóa mới. Tham gia đầy đủ và đạt giải cao trong các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục, thể thao do Liên đoàn lao động tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

3. Công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCNV: Tổ chức tốt Hội nghị CNVC đầu năm học; bổ sung sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ hàng năm. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CBCNV như chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát hàng năm.

 4. Hoạt động của Ban nữ công: Tổ chức tốt phong trào nữ công nhân viên chức hai giỏi, phấn đấu trên 90% nữ công nhân viên đạt danh hiệu “Hai giỏi”. Thực hiện tốt chế độ về ốm đau, thai sản cho nữ công nhân viên. Tổ chức tốt các ngày 8/3, 20/10 hằng năm.

5. Ủy ban kiểm tra: Thực hiện tốt các hoạt động của Uỷ ban kiểm tra, xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa; phối hợp với phòng Thanh tra, ban Thanh tra nhân dân để triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ công đoàn.

6. Công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh luôn được quan tâm. Hằng năm giới thiệu công đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng. Trên cơ sở phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường, Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã và đang triển khai triệt để các quy định trong luật Công đoàn năm 2012, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của các công đoàn viên, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.