Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên ban hành nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông - Hệ Cao đẳng

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông - Hệ cao đẳng, ban hành theo Quyết định số 224/QĐ-CĐKTTC ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên về việc Ban hành nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông - Hệ cao đẳng. Mã số 51510302.