Tuyên truyển kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Nội dung chi tiết:

Thực hiện Công văn số 14-CV/BTG, ngày 29/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành  ủy Thái Nguyên về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020), Đảng ủy nhà trường đề nghị các chi bộ, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Triển khai việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020) tại cuộc họp của Chi bộ và cuộc họp lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đầu tháng 10 năm 2020. 

2. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề:

- Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao to lớn của đồng chí Tố Hữu; nêu bật vai trò và những đóng góp nổi bật của đồng chí đối với công tác tuyên huấn, công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, nhất là đối với việc giáo dục, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và nền thơ ca Việt Nam.

- Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của đồng chí Tố Hữu - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà thơ cách mạng hàng đầu của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX.

Đảng ủy nhà trường sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để phục vụ công tác tuyên truyền.

 Đề nghị các chi bộ, các tổ chức đoàn thể quan tâm thực hiện.

Đề cương nội dung tuyên truyền.