V/v mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập hội nghị

Bộ GD&ĐT--Những ngày gần đây, một số cá nhân mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi điện thoại tới các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục về việc tổ chức hội nghị, hội thảo và yêu cầu nộp tiền mua tài liệu để được tham dự hội nghị, hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.Số tư liệu:118/BGDĐT-VP
Ngày ban hành:12-01-2016
Tệp đính kèm: 118_BGDDT_VP.rar

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

 Những ngày gần đây, một số cá nhân mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi điện thoại tới các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục về việc tổ chức hội nghị, hội thảo và yêu cầu nộp tiền mua tài liệu để được tham dự hội nghị, hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định:

1. Khi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi giấy triệu tập, giấy mời (qua email, fax, bưu điện) đến các cơ quan, đơn vị liên quan; Bộ không triệu tập bằng hình thức gọi điện thoại.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi trước tài liệu qua email (nếu cần) hoặc gửi tài liệu trực tiếp cho đại biểu tại hội nghị, hội thảo, tập huấn, không yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nộp tiền mặt (hoặc chuyển khoản) mua tài liệu.

Khi nhận được những thông tin bất thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục không thực hiện các nội dung mà người gọi điện yêu cầu, đồng thời thông báo ngay cho Phòng PA83 của các tỉnh, thành phố và Văn phòng Bộ (số điện thoại 04.38695144, email vanphong.bo@moet.edu.vn) để được hướng dẫn xử lý.

Trân trọng.