Tra cứu điểm
Hướng dẫn tra cứu
Học sinh, sinh viên nên nhập Mã sinh viên để kết quả tìm kiếm được chính xác. Trong trường hợp không nhớ Mã sinh viên thì học sinh, sinh viên có thể nhập Họ tên hoặc Tên lớp để tìm kiếm.